Przetargi.pl
Budowa Lodowiska - Rolkowiska w Gminie Chełmiec wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 4145631 , fax. 0-18 4145643
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Papieska 2 2
  33-395 Chełmiec, woj. małopolskie
  tel. 0-18 4145631, fax. 0-18 4145643
  REGON: 49075216300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Lodowiska - Rolkowiska w Gminie Chełmiec wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa Lodowiska - Rolkowiska w Gminie Chełmiec wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: a) Dokumentacja techniczna, zał nr 6, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 8, 3. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w terenie. 4. Miejsce realizacji zamówienia - Chełmiec, Gmina Chełmiec.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122118
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chelmiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach