Przetargi.pl
Organizacja wycieczek szkolnych dla uczestników projektu pn. Dzieci przyszłości.

Gmina Łososina Dolna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 300
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4448002 , fax. 018 4448002
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łososina Dolna
  Łososina Dolna 300 300
  33-314 Łososina Dolna, woj. małopolskie
  tel. 018 4448002, fax. 018 4448002
  REGON: 49189244600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lososina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wycieczek szkolnych dla uczestników projektu pn. Dzieci przyszłości.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczek szkolnych (krajoznawczych i edukacyjnych) dla uczestników projektu pn. Dzieci przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2) Wskazane ramowe programy wycieczek są programami minimalnymi. Szczegółowe harmonogramy wycieczek, uzależnione m.in. od dostępności i godzin otwarcia poszczególnych obiektów w miejscach docelowych, zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy. 3) Terminy wycieczek określone w kolumnie nr 3 załącznika nr 6 do specyfikacji należy traktować jako niezmienne. Terminy określone jako do uzgodnienia zostaną ustalone między Wykonawcą a Zamawiającym najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki. 4) Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza możliwość nieznacznej zmiany terminu wycieczki: ? z inicjatywy Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich uczestników danej wycieczki oraz Zamawiającego, ? z inicjatywy Zamawiającego pod warunkiem uzyskania zgody Wykonawcy. Zmiana taka będzie możliwa najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wycieczki. 5) Wykonawca jest zobowiązany do wyceny wszystkich wycieczek. W wyjątkowych sytuacjach zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z danej wycieczki. O rezygnacji z danej wycieczki Zamawiający poinformuje wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wycieczki. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu niezrealizowanej wycieczki. 6) W kolumnie nr 4 załącznika nr 6 do specyfikacji określono maksymalną liczbę uczestników 1 grupy. Zmniejszenie liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny wycieczki. O zmniejszeniu liczby uczestników danej wycieczki Zamawiający poinformuje wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wycieczki. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjazdu grup pojedynczych lub łączonych bez zmiany ceny. Może zaistnieć konieczność wyjazdu wszystkich grup łącznie na daną wycieczkę w jednym terminie. 8) Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z wykorzystaniem środków transportu (autokaru/-ów lub busów): a) dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) - posiadających aktualny przegląd i ubezpieczenie, b) spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, c) prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tychże usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego pojazdów każdorazowo przed wyruszeniem w trasę, 9) Wykonawca zapewni ubezpieczenie wszystkich uczestników wycieczki NNW, 10) Wykonawca pokrywa wszystkie wymagane opłaty drogowe i parkingowe, 11) Wykonawca zapewni opiekę kompetentnego pilota na całej trasie wycieczki i opieki miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania obiektów, zgodnie z programem wycieczki (nie dotyczy wyjazdów do teatrów i kin), 12) Wykonawca zapewni bilety umożliwiające wstęp do atrakcji turystycznych/miejsc dla wszystkich uczestników wycieczki (o ile są wymagane), oraz opiekę pilota/ przewodnika mówiącego w j. polskim, jak również zapewnieni bilety do miejsc i obiektów dodatkowo ujętych w programie wycieczek (wraz z ewentualnym przewodnikiem). 13) Obowiązek rezerwacji spoczywa na Wykonawcy. 14) Wykonawca zapewni bilety do kin i teatrów, 15) Wykonawca zapewni wyżywienie dla każdego uczestnika wycieczki (ciepły posiłek: frytki lub ziemniaki, kotlet schabowy lub udko z kurczaka, surówka warzywna, kompot) w każdym dniu trwania wycieczki. 16) W przypadku wycieczek dwudniowych Wykonawca zapewnia: a) całodzienne wyżywienie, tj.: 1 dnia - obiad i kolacja, 2 dnia - śniadanie i obiad, b) zakwaterowanie wszystkich uczestników w pokojach z węzłem sanitarnym, 17) W przypadku wycieczek trzydniowych Wykonawca zapewnia: c) całodzienne wyżywienie, tj.: 1 dnia - obiad i kolacja, 2 dnia - śniadanie, obiad, kolacja, 3 dnia - śniadanie i obiad, d) zakwaterowanie wszystkich uczestników w pokojach z węzłem sanitarnym, 18) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania zamówienia z należytą starannością, b) zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku awarii autokaru/-ów, celem uniknięcia opóźnień czasowych i nie zmniejszania (dot. limitu miejsc siedzących) liczby przewożonych uczestników, c) czuwania nad bezpieczeństwem uczniów i opiekunów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lososina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach