Przetargi.pl
Budowa lądowiska SORprzy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4613291-5, , fax. 774 612 763
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Opolska 36 A
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4613291-5, , fax. 774 612 763
  REGON: 31158500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.strzelce-op.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa lądowiska SORprzy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa całodobowego lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, wraz z oświetleniem nocnym, przy ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie budowlanym pn. Budowa lądowiska dla śmigłowców lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkigo w Strzelcach Opolskich na działce 1133/18 w Strzelcach Opolskich, ul. Zakładowa, wykonanym przez SEWI Sebastian Radzis Sebastian Wilimowski sp. j. Opole, zwany dalej projektem, projektem budowlanym, dokumentacją projektową, z zastrzeżeniem, że prace związane z wycinką drzew są wyłączone z przedmiotu zamówienia. W pkt.. 1.3.1-9 siwz wskazano obowiązki Inwestora- Zamawiającego, które Wykonawca musi dodatkowo wykonać w ramach zamówienia. Zgodnie z pkt. 3 i 6.2 siwz oraz projektem umowy wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnie z art. 632 Kc. Oznacza to w szczególności, że wszelkie ewentualne błędy obmiarowe i pominięcia zakresu robót w projekcie nie stanowią podstawy do żądania na etapie wykonywania zamówienia podwyższenia wynagrodzenia. Podstawę wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego wskazano w pkt. 6.2 ppkt 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45235110-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Druk ofertowy ( Zał. nr 15 do siwz). 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy – jeśli dotyczy (zgodnie z pkt. 5.2.5 SIWZ). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – jeśli dotyczy (zgodnie z pkt. 5.2.4 SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną