Przetargi.pl
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Ruszkowice i Politów

Gmina Borkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 26422 Borkowice, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6757910; 6757960 , fax. 48 6757910 wew. 115
 • Data zamieszczenia: 2017-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borkowice
  ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42
  26422 Borkowice, woj. mazowieckie
  tel. 48 6757910; 6757960, fax. 48 6757910 wew. 115
  REGON: 67022354000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Ruszkowice i Politów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Ruszkowice i Politów : a. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ruszkowicach). Działka nr ewid. 812. W tym: - roboty ziemne; - wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej EPDM o powierzchni 190m2; - wyposażenie boiska w urządzenia do gry w piłkę siatkową, piłkę koszykową, tenisa - wyposażenie placu zabaw (ławka – 2szt; huśtawka wahadłowa; huśtawka ważka; zestaw rekreacyjny; huśtawka sprężynowa; karuzela; kosz na śmieci, tablica regulaminowa); - wyposażenie siłowni plenerowej(motyl A/wyciąg górny, biegacz-orbitrek, wioślarz); - nawierzchnia z kostki brukowej – 127m2; - ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej PCV wysokości 4m – 76,50mb - ogrodzenie placu zabaw i siłowni z siatki stalowej plecionej, ocynkowanej, powlekanej PCV, wysokości 1,5m – 66mb b. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Politowie. Działka nr ewid. 878/5. W tym: - roboty ziemne; - wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej EPDM o powierzchni 190m2; - wyposażenie boiska w urządzenia do gry w piłkę siatkową, piłkę koszykową, tenisa; - wyposażenie siłowni plenerowej(motyl A/wyciąg górny, biegacz-orbitrek, wioślarz, kosz na śmieci, tablica regulaminowa, ławki – 2szt.); - nawierzchnia z kostki brukowej gr.6cm– 139,60m2; - ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej PCV wysokości 4m – 78,00mb; - ogrodzenie siłowni plenerowej z siatki stalowej plecionej, ocynkowanej, powlekanej PCV, wysokości 1,5m – 59,00mb; - zjazd na działkę z przepustem z rur o średnicy 40cm, o długości 6m; - nawierzchnia z kostki brukowej gr.8cm– 11,00m2; - czyszczenie rowów – 40mb Szczegółowy zakres prac wskazano w projektach budowlanych, przedmiarach robót , specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1 ,2 i 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BS. Przysucha . Filia Borkowice nr-26914510793100037420000011. z adnotacją: „wadium przetargowe ZP.4/2017“. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia w formie pisemnej (oryginał) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w jednej z form niepieniężnych określonych w art. 45 ust 6 Ustawy Pzp tj. poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 5.1 dokument będzie zawierał w swojej treści wszystkie przypadki zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 5.2 okres ważności dokumentu będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a pierwszym dniem ważności dokumentu wadialnego będzie dzień otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach