Przetargi.pl
BUDOWA KOLEKTORA TŁOCZNEGO Z PRZEPOMPOWNI P6 W ANTONOWIE, GMINA GIŻYCKO

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Bystry
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 501 234 263, 501 234 257
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.
  Bystry 25
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 501 234 263, 501 234 257
  REGON: 28029243900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://aglomeracja.bipfirma.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA KOLEKTORA TŁOCZNEGO Z PRZEPOMPOWNI P6 W ANTONOWIE, GMINA GIŻYCKO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania pn: BUDOWA KOLEKTORA TŁOCZNEGO Z PRZEPOMPOWNI P6 W ANTONOWIE, GMINA GIŻYCKO. Inwestycja zlokalizowana na działkach: obręb Antonowo: nr dz.143/1, 144 i 149 oraz obręb miasto Giżycko nr dz. 384, i polega na wybudowaniu dodatkowego kolektora tłocznego z przepompowni P6 w Antonowie gm. Giżycko, w celu odprowadzenia nadmiaru ścieków z przedmiotowej pompowni. Ominie on pompownię w ulicy Piaskowej i będzie włączony do studni rozprężnej dla rurociągu z tej pompowni w ulicy Rolniczej. Długość kanalizacji ciśnieniowej z rury PE-HD (o wysokiej gęstości) produkowaj z polietylenu PE 100 o średnicy 160 mm SDR 17. - 650,50m. Połączenia rur PE mogą być wykonywane poprzez: 1. kształtki segmentowe 2. kształtki elektrooporowe 3. zgrzew doczołowy Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm 2szt Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm - komory napowietrzająco-odpowietrzające 1szt Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1500 mm 2szt Na kolektorze i w studniach należy zamontować uzbrojenie zgodnie z projektem technicznym oraz wykonać konieczne roboty drogowe i towarzyszące. 3. Szczegółowy zakres robót oraz sposób wykonania i odbioru prac określają: 1) Projekt techniczny 2) Przedmiar robót, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej „Specyfikacją Techniczną”,które stanowią załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach