Przetargi.pl
Budowa kancelarii w leśnictwie Mierzwice

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-220 Sarnaki, 3 Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 833 599 151 , fax. 833 599 151
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki
  3 Maja 6/4
  08-220 Sarnaki, woj. mazowieckie
  tel. 833 599 151, fax. 833 599 151
  REGON: 30011262000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sarnaki.lublin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kancelarii w leśnictwie Mierzwice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy kancelarii w leśnictwie Mierzwice, wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym i szczelnym osadnikiem ścieków, zjazdem z drogi powiatowej, ogrodzeniem, miejscami postoju pojazdów i drogą dojazdową. 2. Zakres prac obejmuje budowę parterowego budynku, niepodpiwniczonego o konstrukcji drewnianej szkieletowej, o powierzchni zabudowy 53,05 m2. Budynek z dachem dwuspadowym pokryty blachą panelową. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej i akustycznej. Stolarka okienna drewniana, drzwi wewnętrzne płytowe, profilowane z regulowanymi ościeżnicami, drzwi zewnętrzne drewniane klepkowe ocieplone. Wykonanie tynków wewnętrznych i elewacyjnych zgodnie z dokumentacją. We wszystkich pomieszczeniach zaplanowano wykończenie podłóg gresem. W łazience oraz w części kuchni - glazura. Pozostałe ściany malowane farbami akrylowymi. Budynek dostosowany będzie do osób niepełnosprawnych, zamówienie obejmuje wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku należy wykonać instalację elektryczną, piorunochronną, wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną. Zaprojektowano na ścieki zbiornik żelbetowy, jednokomorowy o pojemności 9,70 m3. Ponadto należy wykonać przyłącze wodociągowe i hydrant oraz zjazd z drogi powiatowej zgodnie z projektem. Utwardzenie działki i miejsc postojowych – kostka brukowa oraz nawierzchnie z kratki rzymskiej. Wokół budynku ogrodzenie panelowe 97,8 m, od strony frontowej budynku ogrodzenie z drewnianych sztachet oraz furtka i bramą wjazdową przesuwna (elektryczna). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 tys. zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ Siedlce nr rachunku: 89 2030 0045 1110 0000 0062 0370 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa kancelarii w leśnictwie Mierzwice”. Zaleca się aby dowód wpłaty wadium został załączony do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. 2.Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach