Przetargi.pl
Budowa kancelarii leśnictwa Wręczyca w miejscowości Wręczyca Wielka na działce ew.1226

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, ul. Zakrzewska 85
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3172695 , fax. 034 3100058
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck
  ul. Zakrzewska 85 85
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 034 3172695, fax. 034 3100058
  REGON: 15002700800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_klobuck
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kancelarii leśnictwa Wręczyca w miejscowości Wręczyca Wielka na działce ew.1226
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowej siedziby kancelarii leśnictwa Wręczyca w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: a) budynek kancelarii, b) przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne, c) wewnętrzny układ komunikacyjny i miejsca parkingowe, d) ogrodzenie. 3. Charakterystyka budynku: a) powierzchnia zabudowy kancelarii - 48,31 m2, b) powierzchnia całkowita - 48,31 m2, c) kubatura - 208,46 m3, d) wysokość kalenicy od poziomu terenu projektowanego - 4,645 m, e) powierzchnia utwardzona geokratą PCV wraz z chodnikiem - 119,21 m2,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium przetargowe wynosi: 5400 ,00zł. (słownie : pięć tysiące czterysta zł 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BOŚ S.A. o/Częstochowa 27 1540 1014 2001 7304 4192 0003 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: przetarg nieograniczony - Budowa kancelarii leśnictwa Wręczyca w miejscowości Wręczyca Wielka na działce ew. 1226 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 31 .07.2015r. do godz. 08.00 6. Wniesienie wadium w pieniądzu lub w innej dopuszczonej formie będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym (dotyczy pieniędzy) lub kasie zamawiającego ( dotyczy innych form zabezpieczenia). 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona, 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy , nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwrócić je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_klobuck
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach