Przetargi.pl
Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Zofiówka- etap I realizowane w ramach projektu pn: Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Bieliny.

Gmina Bieliny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 413 026 107
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieliny
  ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie, fax. 413 026 107
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Zofiówka- etap I realizowane w ramach projektu pn: Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Bieliny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zofiówka. Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaplów i Zofiówka Zakres rzeczowy kanalizacji: Sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVC 200 mm 1. Odcinek G1.25 - G1.41 L=386,31 m 2. Odcinek G4.12 – G4.21 L=300,35 m 3. Odcinek G10.1 – G10.5 L=125,04 m Łącznie sieć grawitacyjna L=811,70 m Kanalizacyjna grawitacyjna PVC 160 mm 1. GP6.1 – G1.28 L= 15,50 m 2. GP5.1 – G1.30 L=12,17 m 3. GP3.2 – G4.17 L= 25,88 m 4. GP3.2 – G10.4 L = 20,72 m 5. GP4.2 – G4.15 L= 40,23 m Łącznie kanalizacja grawitacyjna PVC 160 mm L = 114,50 m Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zofiówka etap I. Zadanie 2 realizowane jest zgodnie z warunkami konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-26-0003/18-00 w ramach Działania 4.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa’’ Oś Priorytetowa 4 ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zakres rzeczowy kanalizacji: Sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVC 200 mm 1. Odcinek G4.12 - G4.1 L= 441,65 m 2. Odcinek G4.9 - G5.1 L= 319,63 m Łącznie sieć grawitacyjna L = 761,28 m Kanalizacja grawitacyjna PVC 160 mm 1. G4.11-GP7.2; GP7.2-GP7.1 2. G4.10-GP40.1 3. G4.8-GP11.2; GP11.2-GP11.1 4. G4.3-GP12.2; GP12.2-GP12.1 5. G4.1-GP13.2; GP13.2-GP13.1 6. G5.9-GP8.2; GP8.2-GP8.1 7. G5.8-GP9.2, GP9.2-GP9.1 8. G5.7-GP10.1 9. G5.2-GP14.1 10. G5.1-GP15A Łączna długość PVC 160 mm L= 254,31 m Odcinki PVC 160 mm przy kanalizacji ciśnieniowej L= 106,45 m Łącznie kanalizacja z rur PVC 160 mm L = 360.76 m Sieć ciśnieniowa PE 75, PE 63 mm 1. Odcinek G4.1 - Ta.9 PE 75 mm L= 477,76 m 2. Odcinek Ta.20 - Tb.6 PE 63 mm L= 263.98 m Łącznie sieć ciśnieniowa L = 741,74 m Kanalizacja ciśnieniowa PE 40 mm L=374,0 m Urządzenia zbiornikowo tłoczne – 16 szt. Zakres robót obejmuje projekt zagospodarowania terenu rysunki 1, 4, 5 i 6 z projektu budowlanego. 2. Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji prac oraz warunki ich realizacji zawierają: a) wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do siwz, b) dokumentacja techniczna Załącznik Nr 5 do siwz, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 6 do siwz, d) przedmiar robót Załącznik Nr 7a dla zadania 1 i Załącznik Nr 7b dla zadania 2 siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ (w formie niepieniężnej), dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma – oryginał; pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach