Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Iskrzynia - etap V

Gmina Korczyna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-420 Korczyna, ul. Rynek 18a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4354080 , fax. 013 4354096
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korczyna
  ul. Rynek 18a 18a
  38-420 Korczyna, woj. podkarpackie
  tel. 013 4354080, fax. 013 4354096
  REGON: 37044056000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: korczyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Iskrzynia - etap V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Budowa sieci kanalizacyjnej - Iskrzynia: 1.1. Kanalizacja sanitarna - sieć grawitacyjna 1.1.1. Roboty geodezyjne 1.1.2. Roboty ziemne wstępne 1.1.3. Roboty ziemne 1.1.4. Roboty montażowe 1.1.5. Zabezpieczenie kolizji 1.1.6. Odbudowa nawierzchni drogowej żwirowej 1.1.7. Odbudowa nawierzchni drogowej asfaltowej 1.1.2. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 1.1.2.1. Roboty geodezyjne 1.1.2.2. Roboty ziemne wstępne 1.1.2.3. Roboty ziemne 1.1.2.4. Przewierty x 5 1.1.2.5. Roboty montażowe 1.1.2.6. Zabezpieczenie kolizji 1.1.2.7. Przydomowe przepompownie scieków 1.1.2.8. Komory KZ5, KZ6, KZ7, KZ8, KO3, KO4 1.1.2.9. Przejście pod rzeką Morwawa 1.2 Budowa przyłączy Iskrzynia 1.2.1. Roboty geodezyjne 1.2.2. Roboty ziemne wstępne 1.2.3. Roboty ziemne 1.2.4. Roboty montażowe 1.2.5. Zabezpieczenie kolizji 1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej z włączeniem do kanalizacji w Krościenku Wyżnym 1.3.1. Roboty geodezyjne 1.3.2. Roboty ziemne wstępne 1.3.3. Roboty ziemne 1.3.4. Odwodnienie wykopów 1.3.5. Roboty montażowe 1.3.6. Zabezpieczenie kolizji 1.3.7. Inspekcja kamerą TV kanałów 1.4. Budowa przyłączy z włączeniem do kanalizacji w Krościenku Wyżnym 1.4.1. Roboty geodezyjne 1.4.2. Roboty ziemne wstępne 1.4.3. Roboty ziemne 1.4.4. Roboty montażowe 1.5. Wykonanie zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków: P-175, P-176, P-167, P-169, P-170, P-171, P-163, P-173, P-174, P-154, P-156, P-158, P-153, P-160, P-126, P-150, P-141, P-143, P-132, P-135, P-244, P-136, P-144, P-148. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót oraz projekt budowlany, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 1.6. Wymagania dodatkowe w ramach przedmiotu zamówienia: 1.6.1 Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, zawierającą między innymi: a) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, b) dokumentację materiałów i urządzeń zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia (m.in certyfikaty, atesty), c) dokumenty gwarancyjne d) geodezyjne pomiary powykonawcze 1.6.2 Wykonawca zobowiązuje się: a) przed przystąpieniem do budowy zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce geodezyjnej wytyczenie w terenie projektowanych sieci i urządzeń, a po jej wykonaniu inwentaryzację powykonawczą, b) uzgodnić każde skrzyżowanie sieci z istniejącymi mediami i przed zasypaniem zgłosić do odbioru właściwemu administratorowi danej sieci, c) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarami robót, oraz wszystkimi uzgodnieniami, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji oraz pozostałą dokumentacją, d) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z Prawem budowlanym, wraz z przepisami wykonawczymi, przepisami BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, etyka zawodową, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia, e) udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, f) do wyznaczenia osoby do kontaktowania się bezpośrednio z Zamawiającym w sprawie wykonania przedmiotu umowy, g) nie wykorzystywać otrzymanych materiałów w celu innym niż określono w umowie, a w szczególności nie ma prawa udostępniać je osobom trzecim, h) wykonać prace dodatkowe zlecone przez Zamawiającego o wartości do 20% zamówienia podstawowego. W przypadku konieczności wykonania takich prac Wykonawca przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Zamawiającemu kosztorys do uzgodnienia. Zlecenie wykonania prac dodatkowych nastąpi przez podpisanie odrębnej umowy. 1.6..3 Zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu, stosowania w budownictwie oraz posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą, polską aprobatą techniczną, polskimi specyfikacjami technicznymi lub normą innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, względnie aprobatą techniczną oraz certyfikat ma znak bezpieczeństwa dla materiałów, które teko wymagają z określeniem partii której one dotyczą. 1.6.4 Za ewentualne szkody spowodowane podczas prac budowlanych na nieruchomościach objętych inwestycją odpowiada Wykonawca. 1.6.5 Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu ewentualnych roszczeń. 1.6.6 W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w szczególności związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający i Wykonawca określą zakres czynności zmierzających do wypełnienia postanowień umowy i sposób ich realizacji. 1.6.7 Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. 1.6.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy oraz terminowość jego wykonania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.korczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach