Przetargi.pl
Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne - budowa kanalizacji w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Nadgórna-Gombrowicza

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 460-80-00 , fax. 013 460-80-16
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Mikołaja Kopernika 1 1
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 460-80-00, fax. 013 460-80-16
  REGON: 37044007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustrzyki-dolne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne - budowa kanalizacji w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Nadgórna-Gombrowicza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy obejmuje między innymi : 1. Rurociąg kanalizacyjny sanitarny z rur PCV-U SN4 ? 200mm - mb 153,0 2. Rurociąg kanalizacyjny sanitarny z rur PCV-U SN4 ? 160mm - mb 9,5 3. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych ? 1200 mm - kpl 2 4. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych ? 1000 mm - kpl 7 5. Studnie rewizyjne z rury karbowanej PP/PCV-U ? 425 mm- kpl 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustrzyki-dolne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach