Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maćkowice i Kosienice ETAP III wraz z ciągami uzupełniającymi w Gminie Żurawica”

Gmina Żurawica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-710 Żurawica, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6723940, 6713378 , fax. 166 723 940
 • Data zamieszczenia: 2021-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żurawica
  ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
  37-710 Żurawica, woj. podkarpackie
  tel. 016 6723940, 6713378, fax. 166 723 940
  REGON: 55117700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zurawica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maćkowice i Kosienice ETAP III wraz z ciągami uzupełniającymi w Gminie Żurawica”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dotyczy części I – Przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Łańcut – Pruchnik – Żurawica metodą przewiertu w miejscowości Maćkowice kanalizacją sanitarną grawitacyjną w km 70+513, km 70+332, km 69+600 Przedmiotem zamówienia jest przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Łańcut – Pruchnik – Żurawica metodą przewiertu w miejscowości Maćkowice kanalizacją sanitarną grawitacyjną w km 70+513, km 70+332, km 69+600 Szczegółowo zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa pn.: Przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Łańcut – Pruchnik – Żurawica metodą przewiertu w miejscowości Maćkowice kanalizacją sanitarną grawitacyjną w km 70+513, km 70+332, km 69+600 w ramach zadania pn: Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Maćkowice gm. Żurawica”, tj: - projekt budowlany (wyciąg), - projekt wykonawczy: I. Część opisowa, II. Część rysunkowa - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - przedmiary robót: 1) przejście pod drogą wojewódzką DW1 w km 70+513 2) przejście pod drogą wojewódzką DW2 w km 70+332 3) przejście pod drogą wojewódzką DW3 w km 69+600 4) od przejścia pod drogą nr DW1 w km 70+513 do budynku 7 5) od przejścia pod drogą nr DW2 w km 70+332 do budynku 179 6) od przejścia pod drogą nr DW3 w km 69+600 do St. S379 Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Dot. część II – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kosienice Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kosienice Szczegółowo zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa pn.: 1. Projekt Budowlany: Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kosienice: zakres wg projektów zagospodarowania terenu – rysunki 3, 5, 6. 2. Projekt Budowlany: Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 881 Skołoszów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 66+542 na dz. ewid. gruntów 1283 obręb Kosienice - w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kosienice - w zakresie odcinka C-D 3. Projekt Budowlane: Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie działki nr 426 w miejscowości Kosienice. 4. STWIRB 5. Przedmiary robót: 1) Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków w Kosienicach w zakresie przepompowni P4; 2) Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków w zakresie przepompowni P3 w Kosienicach; 3) Kosztorys do projektu zamiennego sieci kanalizacyjnej na odcinku S140, S141, S142, S143; 4) Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 881 w km 66+542 działka 1283 obręb Kosienice 5) Roboty uzupełniające do kosztorysów j.w. 1), 2), 3). Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ. (dokumentacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w części ww. elementów i rodzajów robót). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach