Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu

Gmina Brody ogłasza przetarg

 • Adres: 27-230 Brody, ul. St. Staszica
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 711 205 , fax. 412 711 231
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brody
  ul. St. Staszica 3
  27-230 Brody, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 711 205, fax. 412 711 231
  REGON: 29101000400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7110,00m m w tym: - kanały grawitacyjne z rur PCW fi 200mm o długości 5260,50 m i kanały z rury PCW fi 160mm 1032,00m o łącznej długości 6292,50m - kanały sieci kanalizacyjnej tłocznej wykonane zostaną z rur polietylenowych PE o śr.: fi 63mm - 444m, fi 75mm - 59m i fi 90mm 314,5m o łącznej długości 817,5m. Henryk kanały grawitacyjne fi 200mm - 2453,50m fi 160mm - 400m Rurociągi tłoczne o śr. fi 63mm - 305,50m i fi 75mm - 59,00m. Iłżecka kanał grawitacyjny fi 200mm - 343,50m fi 160mm - 67,50m Podlesie kanały grawitacyjne fi 200mm - 2463,50m fi 160mm - 564,50m Rurociągi tłoczne o śr. fi 90mm 314,50m i fi 63mm - 138,50m. Na kanałach grawitacyjnych zostaną wykonane: - studnie betonowe fi 1200mm i 1000mm rewizyjne i kaskadowe, Na rurociągach tłocznych studnie betonowe fi 1200mm rewizyjne i rozprężne, Wykonane zostaną również studzienki kanalizacyjne systemowe PP o średnicy 600mm z włazem na kanałach bocznych. Zbiorniki sieciowych przepompowni ścieków fi 1500mm wykonane zostaną z polimerobetonu, W ramach zadania zostaną wykonane dwie sieciowe przepompownie ścieków oraz dwie przydomowe przepompownie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opisano w dokumentacji projektowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 10 z późn. zm.). 3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty, jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Śląski oddział Starachowice nr 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 z dopiskiem: „Wadium – znak sprawy: I.271.KHP.19”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 9.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 9.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.3 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 9.4 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach