Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zarębek w Łopusznej

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2665242, 2640777 , fax. 018 2640779
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  Al. Tysiąclecia 35A 35A
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2665242, 2640777, fax. 018 2640779
  REGON: 49291632100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppkpodhale.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zarębek w Łopusznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Łopusznej, ul. Zarębek - Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy ?200 mm i długości ok. 760 mb, od projektowanej studni S18 do studni S43 oraz od studni S42 do studni S94, zgodnie z załączonym PZT oraz profilami, - Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej (odejścia przyłączy do budynków) PVC SN8 litych o średnicy ?160 mm i długości ok. 80 mb. Z kolektora głównego PVC ?200 mm należy wykonać ze studni odejścia sięgaczy oraz przyłączy do budynków poza pas drogowy wraz z ich zaślepieniem. W miejscach gdzie odejście przyłączy zostanie zakończone studnią należy wykonać zamknięcie rurociągu w studni. - Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy ?160 mm i długości ok. 21 mb od projektowanej studni S0 do studni S0.2 zgodnie z załączonym PZT oraz profilami. Szczegółowy zakres sieci kanalizacyjnej do wykonania zaznaczony został kolorem różowym na załączniku A do SIWZ. - Montaż studzienek kanalizacyjnych betonowych ?1200 mm - 4 szt., - Montaż studzienek kanalizacyjnych betonowych ?1000 mm - 11 szt., - Montaż studzienek kanalizacyjnych PP, PVC ?600mm - 10 szt., - Montaż studzienek kanalizacyjnych PVC ?425mm - 13 szt., - Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej ?160 - ?200 (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) - długość ok. 860 mb, - Wykonanie próby szczelności rurociągów ?160 - ?200 (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) - długość ok. 860 mb, - Wykonanie podbudowy pod drogi asfaltowe z piasku gruboziarnistego warstwa dolna (gr. 20 cm) oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa górna (20 cm) o powierzchni ok.760,00 m2, - Wykonanie podbudowy pod pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) o grubości warstwy 20 cm i powierzchni ok. 400,00 m2 - Wykonanie podbudowy/odtworzenia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy 20 cm pod drogi żwirowe i powierzchni ok. 60 m2 - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm powierzchnia ok. 100 m2 po robotach kanalizacyjnych, - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm pow. ok. 160 m2 po robotach kanalizacyjnych. - Wykonanie robót odtworzeniowych poza pasem drogowym - po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia terenu do stanu pierwotnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 6 000,00 zł [słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100] 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium 4.1. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelew na rachunek bankowy Zamawiającego: PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 - 400 Nowy Targ Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Nowym Targu 10154011152043605034280002 z adnotacją WADIUM - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zarębek w Łopusznej Należy pamiętać, że wadium w formie pieniężnej będzie wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. 4.3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) zobowiązanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, d) kwotę gwarancji / poręczenia, e) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą; f) miejsce i termin zwrotu gwarancji; 4.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż forma pieniężna, wadium należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany u Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4.5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, Zamawiający wymaga, aby zostało ono wniesione przez wszystkich członków konsorcjum lub zawierało informację, że wnoszący je Wykonawca (np. lider), wnosi je w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a nie w imieniu własnym. 4.6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), gdy wadium wnoszone jest w postaci pieniądza, wraz z potwierdzeniem przelewu lub dowodem wpłaty należy złożyć dokument (np. oświadczenie) potwierdzający, że wnoszący je Wykonawca (np. lider), wnosi je w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a nie w imieniu własnym. Powyższe może również wynikać z pełnomocnictwa, bądź z umowy konsorcjum. 5. Zwrot wadium 5.1. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwróci wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 17.6. 5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 17.5.1. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, - Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadialną zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ppkpodhale.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach