Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród

Gmina Tarnogród ogłasza przetarg

 • Adres: 23-420 Tarnogród, T. Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 897 161, , fax. 846 897 731
 • Data zamieszczenia: 2020-01-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnogród
  T. Kościuszki 5
  23-420 Tarnogród, woj. lubelskie
  tel. 846 897 161, , fax. 846 897 731
  REGON: 00055148000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtarnogrod.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród.2.2. Zakres robót obejmie: a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości przy ul. Biłgorajskiej, b) budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przejściem poprzecznym przy ul. Biłgorajskiej, Zestawienie materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej: - łączna długość sieci głównej kanalizacji sanitarnej średnicy 200 mm: 402mb, - łączna długość przyłączy kanalizacji sanitarnej średnicy 160 mm: 94mb, - łączna długość sieci wodociągowej DN125: 66mb. c) budowę kanalizacji sanitarnej na potrzeby skanalizowania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej położonych przy ul. Przedmieście Płuskie Wschód, Zestawienie materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej: - rura kanalizacyjna do przewiertów sterowanych HDD PE100 RC warstwowa SDR 17 SN8 DN 75x 6,8mm: 102 mb; - rura kanalizacyjna PVC-U z wydłużonym kielichem DN 200/PP: 700 mb; - rura kanalizacyjna PVC-U z wydłużonym kielichem DN160: 255,5 mb; - studnia rewizyjna ze stożkiem DN 1000: 12 szt; - studzienka rewizyjna DN 425: 33 szt; - rura osłonowa dł. 1m: 8 szt; - rura osłonowa dł. 3m: 1szt; - rura osłonowa PE100 SDR17 DN110x10,0 RC: 77mb; - przepompownia ścieków DN1200: 2szt; d) budowę kanalizacji sanitarnej na potrzeby skanalizowania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej położonych przy ul. Wójtostwo, Nadstawnej i Partyzantów, Zestawienie materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej: - rura kanalizacyjna do przewiertów sterowanych HDD PE100 RC warstwowa SDR 17 SN8 DN 225 x 20,4 mm: 345,0 mb; - rura kanalizacyjna PVC-U z wydłużonym kielichem DN 200/PP: 480,0 mb; - rura kanalizacyjna PVC-U z wydłużonym kielichem DN160: 60,0 mb; - studnia rewizyjna ze stożkiem DN 1000: 3 szt; - studzienka rewizyjna DN 425: 31 szt.; - przejścia poprzeczne przez ul. Nadstawną: 2 szt; e) przebudowę (wyłączenie z eksploatacji istniejącego rurociągu o średnicy 200mm z rur azbestocementowych w ul. Przedmieście Płuskie Zachód na całej długości) i ułożenie nowego z rur PE metodą bezwykopową przewiertem HDD, f) wymianę istniejących przyłączy wody przyłączonych do istniejącego wodociągu wraz z montażem wewnątrz budynków nowy zestawów wodomierzowych i zaworów antyskażeniowych, Łączna długość sieci wodociągowej do przebudowy wyniesie 985mb (w tym 955mb sieci DN 200 i 30mb DN125 oraz 779mb DN40 przyłączy wodociągowych. g) przebudowę sieci wodociągowej wzdłuż ul. 1-go Maja wraz z uzbrojeniem technicznym bez likwidacji rurociągu istniejącego z rur azbestocementowych, Podstawowy zakres zadania obejmuje wykonanie: - 235,5mb rurociągu z rur PE 100 RC DN 160x14,6mm, - 8 szt. pasek do nawierceń pod ciśnieniem z zasuwą domową i przełączeniem istniejących przyłączy do nowej sieci, - 3 szt. hydrantów nadziemnych DN 80. h) wykonanie nowego rurociągu z rur z polietylenu wzdłuż ul. Przedmieście Błonie wraz z uzbrojeniem technicznym bez likwidacji rurociągu istniejącego z rur azbestocementowych. Podstawowy zakres zadania obejmuje wykonanie: - rura PE DN160x14,6RC: 1145 m; - rura PE DN40x3,7: 140 m; - opaska nawiertna DN160x1 1/4cala: 58 szt.; - opaska nawiertna DN160x1 cal: 2 szt.; - zasuwa DN32: 58 szt.; - zasuwa DN25: 2 szt.; - zasuwa DN125: 24 szt.; - zasuwa DN80: 9 szt.; - hydrant nadziemny DN80: 9 szt.; i) montaż przepływomierza na oczyszczalni ścieków przy ul. Biłgorajskiej, j) montaż lamp hybrydowy przy przepompowniach ścieków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu;(wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzienr rachunku: 51 9637 0001 2001 0000 0404 0012 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RI.271.1.2020” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach