Przetargi.pl
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWŚCI KORYTKÓW MAŁY "

Gmina Frampol ogłasza przetarg

 • Adres: 23-440 Frampol, Radzięcka 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 685 75 09 , fax. 84 685 75 63
 • Data zamieszczenia: 2022-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Frampol
  Radzięcka 8
  23-440 Frampol, woj. lubelskie
  tel. 84 685 75 09, fax. 84 685 75 63
  REGON: 950369190
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umframpol.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWŚCI KORYTKÓW MAŁY "
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Korytków Mały "4.2. Zakres robót obejmuje w szczególności:Budowę sieci kanalizacji wraz przyłączami i pneumatyczną przepompownią ścieków łączącej miejscowość Korytków Mały z oczyszczalnią ścieków we Frampolu. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę zbiorczego rurociągu ciśnieniowego od miejscowości Korytków Mały do oczyszczalni ścieków czyli do m. Frampol.Uwaga:Wykonawca zobowiązany jest wykonać i wycenić zakres robót wskazany poniżej:W dokumentacji projektowej I etap Korytków Mały 1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami wyposażonymi w przydomowe przepompownie ścieków w całej miejscowości Korytków Mały i części miejscowości Kolonia Sokołówka (strona zachodnia do dz. nr 110/2), 2. budowa pneumatycznej przepompowni ścieków w Korytkowie Małym,3. budowa kolektora tłocznego od dz. nr 408/4 , obręb Karolówka do miejscowości Kolonia Sokołówka, obręb Krolówka do dz. nr 110/2,4. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej główny kolektor tłoczny z istniejącą przepompownią ścieków w miejscowości Sokołówka, obręb Sokołówka (od dz. nr 275/4 do dz. nr 533) z przewiertem horyzontalnym, przez drogę wojewódzką nr 835,5. przełączenie 2 przepompowni ścieków w miejscowości Sokołówka do nowowykonanego rurociągu ciśnieniowego. 6. wykonanie Systemu sterowania i monitoringu o minimalnych parametrach i funkcjonalności opisanych w dokumencie „Wymagania dla systemu sterowania, monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS”, którym objęta będzie: pneumatyczna przepompownia ścieków w miejscowości Korytków Mały, pneumatyczne przepompownie ścieków PS1 i PS2 w miejscowości Kolonia Sokołówka (PS2 wykonana w ramach odrębnego opracowania) oraz istniejącą przepompownię ścieków w miejscowości Sokołówka (przewidzianą do przełączenia). W dokumentacji projektowej II etap Korytków Mały 1. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków w południowo-wschodniej cześci miejscowości Kolonia Sokołówka, obręb Karolówka (rejon sklepu meblowego) od dz. nr 407/1 do dz. nr 324/2, wraz z przewiertem horyzontalnym, przez drogę wojewódzką nr 835,2. budowa odcinka kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej w południowej części miejscowości Sokołówka wraz z przepompownią ścieków, od dz. nr 664 (na wysokości dz. nr 515) do dz. nr 483.4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:1) dokumentacja projektowa, w tym: projekty budowlane i projekty techniczne, operaty wodnoprawne oraz opinia geotechniczna2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),3) Wymagania dla systemu sterowania, monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS4) Przedmiary robót.Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt.4.4.1) oraz STWIOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nie ujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia -jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 4.4. 1) oraz STWIOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 PLN(słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdzielczy we Frampolunr rachunku: 15 9604 0005 0000 0286 2000 0060z adnotacją „Wadium – Znak sprawy:ZP.271.29.02.2022”.12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanejw gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp.12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niżw okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie:co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na: budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej miało wartość minimum 2 000 000,00 zł. brutto(dwa miliony złotych).2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówieniai skierują do jego realizacji:a) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia.b) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia.DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-387/14 (ESAPROJEKT) /odpowiedź na pytanie czwarte/ Zamawiający wskazuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspólnie ubiegający sięo zamówienie lub minimum jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 6.1.4, ppkt. 1) SWZ - dotyczy to konieczności wykazania doświadczenia wynikającegoz powtarzalności wykonanych robót tj. wykonania minimum2 robót przez jeden podmiot.3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o nadaniu uprawnień.4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach