Przetargi.pl
Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi - etap III: ul. Jana Kazimierza w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3933600 , fax. 32 3933602
 • Data zamieszczenia: 2021-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
  Rynek 4
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 3933600, fax. 32 3933602
  REGON: 00052721000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.tarnowskiegory.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi - etap III: ul. Jana Kazimierza w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca budowę grawitacyjnej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Jana Kazimierza w Tarnowskich Górach. Zadanie obejmuje: kanały Dn 315 – ok. 91,0 m, kanały Dn 250 – ok. 416,5 m, przyłącza sanitarne Dn 160 – 39 szt. ok. 232,4 m, przykanaliki deszczowe Dn 160 – 26 szt. ok. 26 m, w których skład wchodzą odcinki S1.5 – S2.1; Sk.2.13 – Sk.8.1; Sk.2.10 – S9.3; S2.3 – S10.2 UWAGA! Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowe części zamówienia tj. roboty budowlano-montażowe kanalizacji sanitarnej w zakresie montażu przewodów i budowę studni kanalizacyjnych. Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach