Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim od km 0+026 do km 0+569,10”

Miasto Tomaszów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 642 125 , fax. 84 664 22 43
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Tomaszów Lubelski
  ul. Lwowska 57
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 846 642 125, fax. 84 664 22 43
  REGON: 95036911000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszow-lubelski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim od km 0+026 do km 0+569,10”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykaz dokumentów określających opis przedmiotu zamówienia w ramach dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary określają – załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9 do SIWZ. Załączniki, o których mowa powyżej zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000 PLN 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dot. w/w warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach