Przetargi.pl
Budowa internatu sportowego wraz z zapleczem gastronomicznym w COS – OPO w Giżycku

Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Moniuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 44 17 102, , fax. 87 44 17 103
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku
  Moniuszki 22
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 44 17 102, , fax. 87 44 17 103
  REGON: 14273335600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cos.pl/29/gizycko
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa internatu sportowego wraz z zapleczem gastronomicznym w COS – OPO w Giżycku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa internatu sportowego wraz z zapleczem gastronomicznym w COS – OPO w Giżycku” 3.2. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: - budowę obiektu internatu wraz z zapleczem gastronomicznym; - budowę instalacji gazowej; - budowę instalacji elektrycznej; - budowę instalacji p.poż.; - budowę instalacji CCTV i alarmowej; - budowę instalacji kanalizacji i odprowadzenia skroplin; - budowę instalacji kanalizacji deszczowej; - budowę instalacji wodociągowej; - budowę instalacji c.o , c.t. i c.w.u.; - budowę instalacji wentylacji i klimatyzacji; - budowę instalacji telekomunikacyjnej; - budowę systemu kontroli dostępu; - zagospodarowanie terenu m.in. drogi, chodniki, oświetlenie zewnętrzne; - wykonanie przyłączy; - uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu. 3.3. W zakresie zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z ostatecznym rozliczeniem robót (opracowanie dokumentacji powykonawczej), w tym ostatecznym rozliczeniem z ewentualnymi podwykonawcami. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja - Rozdział 5 IDW. 3.5. Zakres wyposażenia ruchomego oraz technologii kuchni objętych lub nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia został zawarty w Dokumentacji – Rozdział 5 IDW. 3.6. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskanie informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub wykonanie przedmiotu zamówienia. 3.7. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej - zainteresowani powinni dokonać zgłoszenia na adres mailowy: inwestycje.gizycko@cos.pl lub na tel. (87) 44 17 108. 3.8. Wspólny słownik zamówień (CPV): 4500000 - 0 – Budownictwo, budowa nowych budynków i obiektów, 4520000 – 0 – Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, 45212000 – 6 – Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych, 45212200 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 45212420 – 6 – Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektów, 45212100 – 7 – Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych, 4530000 – 0 – Wykonanie instalacji budowlanych, 4532000 – 0 – Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych, 4533000 – 0 – Wykonanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych, 4540000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45420000 – 0 – Zakładanie stolarki budowlanej, 4543000 – 0 – Wykonywanie podłóg i ścian, 4544000 – 0- Malowanie i szklenie, 4545000 – 0 – Inne roboty wykończeniowe. 3.9. Ponieważ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w niniejszej IDW należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 3.10. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, aktualne badania bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację Zamawiającego. 3.11. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów pożarowych. 3.12. Na każde żądanie Zamawiającego (lub Inspektora nadzoru), a także przed wbudowaniem, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Zamawiający ma prawo zażądać próbek, wzorów, a także ma prawo zażądać wstępnego montażu (np. początkowej partii proponowanego materiału, aby zweryfikować proponowane rozwiązanie). 3.13. Wszelkie materiały, urządzenia i instalacje muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie refabrykowane, nie podrabiane, nie manipulowane, zapewniając trwałość i możliwie długie użytkowanie obiektu. 3.14. Uwaga, wszelkie dokumenty, atesty, instrukcje obsługi i eksploatacji muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę i na jego koszt. 3.15. Ewentualne rozruchy technologiczne Wykonawca przeprowadzi w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Rozruchy technologiczne należy planować z odpowiednio wcześniejszym wyprzedzeniem. 3.16. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Obowiązek dostarczenia wymaganych przepisami prawa informacji spoczywa na głównym Wykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.17. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w tym w szczególności obejmujące bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych przez pracowników fizycznych. 3.17.1. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę. 3.17.2. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.17 czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.17 czynności. 3.17.3. Obowiązek powyższy dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania/udowodnienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone zostały w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy, § 11 ust. 8 – 11. 3.17.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.17.5. Obowiązki stron w okresie gwarancji i rękojmi zostały szczegółowo określone w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy. 3.18. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności : - ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), - ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), - ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) 10.2. Wadium powinno być wniesione do upływu terminu składania ofert. Wadium wniesione przelewem uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. 10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu (nie dopuszcza się wpłaty gotówką), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110) 10.4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 08 1130 1017 0020 1470 8620 0017. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać „wadium” i nazwę zadania lub znak sprawy. 10.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, być złożona w formie oryginału i zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy, b) nazwę Zamawiającego, c) nazwę gwaranta – banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze wskazaniem siedziby, d) określenie wierzytelności (nazwa i numer zadania), która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, nie może być krótszy niż termin związania ofertą, g) zobowiązanie (oświadczenie) gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków, jeżeli zajdzie jedna z niżej wymienionych okoliczności: ✓ Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ✓ Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ✓ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub ✓ Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.6. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności – w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia. 10.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. 10.8. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą. 10.9. Zasady zwracania wadium określone są w art. 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 14. Kompletna oferta musi zawierać: a) dowód wniesienia wadium, oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, b) ofertę wg wzoru, którą stanowi formularz nr 2 - W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. c) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące formularz nr 3.2 - W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. d) oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące formularz 3.1 - W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. e) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza), f) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi formularz nr 3.3 - Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. g) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie ze wzorem na formularzu nr 2, h) oświadczenie według wzoru na formularzu oferty, wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane), i) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego: j) pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane w Rozdziale 7 pkt 7.5. i 7.6.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach