Przetargi.pl
Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj

Gmina Szczuczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 19-230 Szczuczyn, Plac 1000-lecia
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 273 50 80 , fax. 86 273 50 81
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczuczyn
  Plac 1000-lecia 23
  19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie
  tel. 86 273 50 80, fax. 86 273 50 81
  REGON: 45066976600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I (zaprojektowanie i roboty budowlane): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Budowa budynku biurowo-administracyjnego oraz budynku hali produkcyjnej na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Szczuczyn przy ulicy Henryka Sienkiewicza. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie miasta Szczuczyn na działkach o numerach ewidencyjnych: 969/8, 969/23, 969/24 i 969/34. Celem przedsięwzięcia jest budowa INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja projektowana jest na terenie istniejącego budynku Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Szczuczynie. Funkcja, którą obecnie pełni przedmiotowy teren, zostanie adaptowana do nowych potrzeb. Teren, na którym projektowany jest Inkubator Przedsiębiorczości leży przy jednej z ulic prowadzących do głównej trasy miejskiej. Lokalizacja projektowanych po wynajem przestrzeni w zacisznym miejscu, jednocześnie blisko centrum, umożliwia pozyskanie atrakcyjnych warunków pod prowadzenie działalności potencjalnym najemcom. Inwestycja polegająca na budowie budynku biurowo-administracyjnego, budynku hali produkcyjnej, wykonaniu uporządkowanego zagospodarowania terenu, a w tym: budowie drogi dojazdowej o kategorii KD, nowych miejsc postojowych, utwardzonego placu manewrowego, dwóch doków rozładunkowych, terenów utwardzonych z przeznaczeniem dla ruchu kołowego i pieszych, zagospodarowaniu terenów zielonych. W ramach części I projektu wyróżniono zadania: Zadanie Z.1. Budowa budynku biurowo-administracyjnego 1) budowa budynku dwukondygnacyjnego niskiego przystosowanego dla niepełnosprawnych 2) wykonanie przyłącza wodociągowego 3) wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej 4) wykonanie kanalizacji deszczowej 5) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej 6) wykonanie przyłącza elektrycznego 7) wykonanie przyłączy do sieci teletechnicznych Zadanie Z.2 Budowa budynku hali produkcyjnej 1) budowa budynku jednokondygnacyjnego niskiego 2) budowa dwóch doków rozładunkowych 3) wykonanie przyłącza wodociągowego 4) wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej 5) wykonanie kanalizacji deszczowej 6) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej 7) wykonanie przyłącza elektrycznego 8) wykonanie przyłączy do sieci teletechnicznych Zadanie Z.3. Wykonanie zagospodarowania terenu, a w tym: 1) wykonanie utwardzonego placu manewrowego oraz ciągów pieszo-jezdnych, a) wykonanie podbudowy i utwardzenie terenu kostką betonową b) wykonanie oświetlenia typu LED ciągów pieszo- jezdnych wraz z podłączeniem do inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie miasta, c) wyposażenie ciągów pieszo- jezdnych w małą architekturę (kosze na śmieci, ławki) 2) wykonanie miejsc postojowych: a) wykonanie podbudowy i utwardzenie terenu kostką betonową, b) wytyczenie 18 miejsc parkingowych, c) wykonanie oświetlenia typu LED parkingu wraz z podłączeniem do inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie miasta, d) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, e) wyposażenie parkingu w elementy małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci). Z.1 Budynek biurowo-administracyjny: Powierzchnia zabudowy: 452,28 m2, Powierzchnia całkowita: 904,56 m2, Powierzchnia użytkowa: 682,02 m2, Długość budynku: 35,65 m, Szerokość budynku: 11,43 - 13,95 m, Wysokość budynku: 11,31 m Infrastruktura techniczna do zaprojektowania i wykonania : instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja ciepłej wody użytkowej z instalacji wykorzystującej (wspomaganie) kolektory słoneczne, podgrzewanie wody z wykorzystaniem podgrzewaczy elektrycznych, instalacja centralnego ogrzewania (zasilanie z sieci miejskiej) , instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja hydrantowa, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja komputerowa, instalacja telewizyjna, instalacja telefoniczna (wraz z centralą telefoniczną), instalacja alarmowa – sygnalizacji włamania i pożaru, instalacja telewizyjna audio (w sali konferencyjnej i w salach narad), instalacja kontroli dostępu, instalacja CCTV (telewizyjny system dozorowy), instalacja SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu), instalacja SSP (system sygnalizacji pożaru), instalacja elektryczna, instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa w oparciu o technologię LED Z.2 Budynek hali produkcyjnej: Powierzchnia zabudowy: 1 743,49 m2, Powierzchnia całkowita: 1 743,49 m2, Powierzchnia użytkowa: 1 653,72 m2, Długość budynku: 84,48 m, Szerokość budynku: 20,47 m, Wysokość budynku: 8,13 m Infrastruktura techniczna do zaprojektowania: instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja ciepłej wody użytkowej z instalacji wykorzystującej (wspomaganie) kolektory słoneczne, podgrzewanie wody z wykorzystaniem podgrzewaczy elektrycznych, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja hydrantowa, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja komputerowa, instalacja telewizyjna, instalacja telefoniczna, instalacja alarmowa – sygnalizacji włamania i pożaru, instalacja kontroli dostępu, instalacja CCTV (telewizyjny system dozorowy), instalacja SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu), instalacja SSP (system sygnalizacji pożaru), instalacja elektryczna, instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa w oparciu o technologię LED. Z.3 Zagospodarowanie terenu: Plac manewrowy oraz utwardzone ciągi pieszo-jezdne : Powierzchnia terenu utwardzonego: 2 781,49m2, Szerokość drogi dojazdowej: 6,0m , Szerokość chodników przydrożnych: 1,5m, Wymiary placu manewrowego: 20m x 20m Miejsca postojowe: Powierzchnia terenu utwardzonego: 230,5m2 , Ilość miejsc postojowych: 18, Szerokość drogi dojazdowej 5m , Szerokość dojść pieszych: 1,5m, Wymiary miejsca postojowego: 2.5m x 5m, Wymiary miejsca postojowego dla niepełnosprawnych: 3.6m x 5m Infrastruktura techniczna do realizacji : Instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa. Odwodnienie: do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej. CZĘŚĆ II - dostawa i montaż wyposażenia obiektu Inkubatora przedsiębiorczości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - dla części I: 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - dla części II: 4 000,00 zł. (cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2020r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r, poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. BS Szczuczyn 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 z tytułem przelewu „Wadium – Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj” CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA lub „Wadium – Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj – wyposażenie” CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 13.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie, w siedzibie zamawiającego. Nie załączać oryginału gwarancji lub poręczenia do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (dla części I i II).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.um.szczuczyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach