Przetargi.pl
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębowiec (przysiółek Kopaniny) – zaprojektuj i wybuduj

Urząd Gminy Dębowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 38-220 Dębowiec, Dębowiec
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 413 730 , fax. 134 413 028
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Dębowiec
  Dębowiec 101
  38-220 Dębowiec, woj. podkarpackie
  tel. 134 413 730, fax. 134 413 028
  REGON: 53875100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębowiec (przysiółek Kopaniny) – zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przedmiotowego zamówienia publicznego jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębowiec (przysiółek Kopaniny) – w formule zaprojektuj i wybuduj”. Szacowany przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę kanalizacji o łącznej długości ok. 4.310 m , (w tym budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 PVC o długości ok. 3.995 m, budowę 2 sztuk przepompowni ścieków , budowę kanalizacji ciśnieniowej DN 90 PEHD o długości ok. 145 m, budowę kanalizacji ciśnieniowej DN 90 PEHD z o długości ok. 170 m,). Formuła zaprojektuj: a. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, wykonawczego, opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz Planu BIOZ – zgodnie z założeniami PFU, opracowaną koncepcją kanalizacji sanitarnej i SIWZ. b. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, uzyskaniu decyzji celu publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę warunkujących zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu (sieci) do użytkowania i jego eksploatacji uzyskanie stosownych decyzji). c. Dochowanie na etapie projektowania i realizacji zadania stosownych przepisów prawa. Zamawiający posiada dokumenty: „Koncepcja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowiec-Kopaniny” oraz „Program Funkcjonalno-Użytkowy” (PFU). Na podstawie w/w opracowań należy sporządzić dokumentację projektową, uzyskać decyzję celu publicznego, uzyskać pozwolenie na budowę z wszystkim niezbędnymi uzgodnieniami. Termin wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę do 15.10.2021 r. Po tym terminie Wykonawca zobowiązany zostanie do wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej Formuła wybuduj: Realizacja Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem w tym wybudowanie, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia obiektów (sieci) – zgodnie z wymogami prawa, PFU i niniejszej SIWZ. a. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji, instrukcji stanowiskowych, instrukcji BHP i p.poż. (jeżeli dotyczy) oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (oklauzulowanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). b. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w rejonie prowadzonych robót, termin wykonania całości robót do 31.12.2022 r. Zamawiający przewiduje fakturowania następujących terminach: Wynagrodzenie za dokumentację projektową rozliczone będzie na podstawie faktury wystawionej po przekazaniu Zamawiającemu ostatniej części dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: VIII. Wymagania dotyczące wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 4. W wypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 5.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Bieczu oddział Dębowiec Nr konta: 04 8627 1024 2004 6000 3014 0005 o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy; 5.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 5.3. w gwarancjach bankowych; 5.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5.2. – 5.5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Gwarancje określone w ppkt. 5.3 i 5.4. muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 6.1. bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium na wezwanie Zamawiającego, 6.2. informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 6.3. wskazanie sumy gwarancyjnej, 6.4. wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, 6.5. wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 6.6 określenie terminu ważności gwarancji. 7.Poręczenia określone w ppkt. 5.2. oraz 5.5., muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 7.1 wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) dokonuje poręczenia, 7.2 precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 7.3. kwoty, do wysokości której bank – poręczyciel lub podmioty o których mowa art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) będą zobowiązane, 7.4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu , Wykonawca dołącza do oferty oryginał lub elektronicznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec –. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębowiec (przysiółek Kopaniny) – zaprojektuj i wybuduj”. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określa art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Obowiązki wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. a) W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający – może żądać dokumentów: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału. c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający może żądać, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego Wykonania odpowiedniej części zamówienia. Obowiązki Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawсу. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia zał. nr 2 pkt 1.4 i pkt 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca, przy zmianie podwykonawcy musi wykazać, że wobec nowego podmiotu nie zachodzą podstawy wykluczenia. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne /konsorcja). a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy wykazują łącznie. c) Oświadczenia wymienione w rozdz. VI. pkt 5 SIWZ powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w ten sposób, że powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz.VI pkt 6 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach