Przetargi.pl
Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec

Gmina Myszyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 07-430 Myszyniec, Plac Wolności 60
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 7721141 , fax. 29 7721141
 • Data zamieszczenia: 2023-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszyniec
  Plac Wolności 60
  07-430 Myszyniec, woj. mazowieckie
  tel. 29 7721141, fax. 29 7721141
  REGON: 550668284
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadnie pn. Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SOPZ.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące zadania:1) Budowa ulicy Brata Zeno w MyszyńcuZakres: jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 6 mb na długości 608,26 mb. Nawierzchnia asfaltowa: warstwa wiążąca grub. 4 cm i warstwa ścieralna grub. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) grub. 20 cm, chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. Pozostałe prace: roboty pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne, ustawienie krawężników, obrzeży i ścieków przykrawężnikowych, regulacje studzienek i zasuw wodociągowych oraz studzienek kanalizacji sanitarnej, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa i wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa kanału technologicznego.Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany i techniczny (załącznik nr 3A), projekt stałej organizacji ruchu (załącznik 3D), przedmiar robót (załącznik nr 3B), oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (załącznik nr 3C) do niniejszego SOPZ. Zamawiający dysponuje ostateczną decyzją nr 735/2022 z dnia 15.09.2022r. (BOŚiR.6740.686.2022) wydaną przez Starostę Ostrołęckiego, zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.2) Budowa ulicy Kasztanowej i Bukowej w MyszyńcuZakres: jezdnia szer. 5,5 – 6,0 mb i długości ok. 646 mb o nawierzchni z kostki brukowej, chodniki, zjazdy, pobocza, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, przebudowa kolizji elektrycznych.Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany i techniczny (załącznik nr 3A), projekt stałej organizacji ruchu (załącznik 3D), przedmiar robót (załącznik nr 3B) oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (załącznik nr 3C) do niniejszego SOPZ. Na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania, Zamawiający nie dysponuje pozwoleniem na budowę (wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono do Starosty Ostrołęckiego w dniu 26.10.2022r.).3. Miejsce realizacji zamówienia: ulica Brata Zeno, ulica Kasztanowa i ulica Bukowa w Myszyńcu, gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach