Przetargi.pl
Budowa III etapu drogi gminnej Nr 115152E relacji Wędrogów - Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E oraz przebudowa kolidującej sieci kablowej.

Gmina Kowiesy ogłasza przetarg

 • Adres: 96-111 Kowiesy, Kowiesy 85
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8317081 , fax. 046 8317036
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowiesy
  Kowiesy 85 85
  96-111 Kowiesy, woj. łódzkie
  tel. 046 8317081, fax. 046 8317036
  REGON: 75014829400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowiesy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa III etapu drogi gminnej Nr 115152E relacji Wędrogów - Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E oraz przebudowa kolidującej sieci kablowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lokalizacja inwestycji - obręby geodezyjne: Wola Pękoszewska, Wędrogów i Wólka Jeruzalska.Stan istniejący drogi: nawierzchnia gruntowa z pospółki o zmiennej szerokości pasa od 7,0 m do 10 m, w terenie niezabudowanym.W pasie drogowym znajduje się odcinek kabla telekomunikacyjnego, drzewa i krzewy. Stan projektowany-zakres robót:Długość projektowanego odcinka-1.052. m. Jezdnia o szerokości 5,00 m, pobocza gruntowe, o szer. od 0,75 m do 1,0 m; na odcinkach drogi dwustronny i jednostronny rów odwadniający. W ramach realizacji zadania wykonać należy: przebudowę sieci telekomunikacyjnej, wycięcie drzew i krzewów w pasie drogowym, usunięcie karp drzew na działkach leśnych, przepusty pod drogą i zjazdami, podbudowę i nawierzchnię drogi, ścięcie skarp, koryto, korytka i rowy odwadniające, pobocza, znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, inwentaryzację powykonawczą. Konstrukcja nawierzchni jezdni: warstwy odcinające ze żwiru o średniej grubości 16 cm, zagęszczane mechanicznie, szer.5,40 m;podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm., szer. 5,40 m;podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm gr. 20 cm, szer.5,40 m, skropienie emulsją asfaltową, nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, warstwa wiążąca 0/16 mm gr.7 cm, szer. nawierzchni 5,20 m, skropienie emulsją asfaltową, nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych 0/11 mm gr. 5 cm, szer.5,00 m. (warstwa ścieralna), Z obu stron drogi zaprojektowane są pobocza gruntowe z zastosowaniem gleby żyznej na górną warstwę poboczy, szczególnie na pobocza między jezdnią a rowami. Dolna warstwa poboczy z gruntu z korytowania. Przepusty pod drogą i zjazdami: ławy fundamentowe ze żwiru i z gruntu stabilizowane cementem gr. 20 cm, przepusty z rur zbrojonych betonowych średnicy 40 i 60 cm, kołnierzowe skośne zakończenia przepustów. Wyloty przepustów należy obudować kamieniem polnym na zaprawie cementowej. Rowy odwadniające jedno i dwustronne (w zależności od odcinka drogi) umocnione płytami ażurowymi. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, drogę należy oznakować znakami pionowymi i poziomymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł.(słownie: piętnaście tysięcy zł.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kowiesy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach