Przetargi.pl
Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowości Kaszyce, Niziny, Orły i Zadąbrowie

Gmina Orły ogłasza przetarg

 • Adres: 37-716 Orły, ul. Przemyska 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6712693, 6712694 , fax. 16 736 24 34
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orły
  ul. Przemyska 3 3
  37-716 Orły, woj. podkarpackie
  tel. 16 6712693, 6712694, fax. 16 736 24 34
  REGON: 65090035800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugorly.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowości Kaszyce, Niziny, Orły i Zadąbrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie stanowiące przedmiot zamówienia, Budowa; i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Kaszyce ,Niziny, Orły i Zadąbrowie którego realizację zamawiający zamierza zlecić w ramach niniejszego postępowania, składa się z następujących elementów,budowa chodników z kostki brukowej 6 cm szarej -796 m 2 ,obrzeża 30x8 szare -946.40 m,nawierzchnia bezpieczna z piasku gr 10 cm -964.65 m 2 ,wykonanie trawników dywanowych -731.16 m2, wykonanie ogrodzenia panelowego na murkach i słupkach systemowych 193,85 m,montaż furtek szerokości 150 cm -3szt. dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów wg. projektu -47 szt .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000 zł słownie: ( piętnaście tysięcy złotych 00/100) 9.2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30 .05. 2014 r. do godz. 9. 00 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form: a)pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy w banku - BS Żurawica o/Orły 28 9113 1027 2005 3000 0045 0004 - z oznaczeniem: wadium do przetargu Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowości Kaszyce, Niziny, Orły i Zadąbrowie, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ugorly.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach