Przetargi.pl
Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo

GMINA SZCZUTOWO ogłasza przetarg

 • Adres: 09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242767196 , fax. 242767167 wew.103
 • Data zamieszczenia: 2023-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SZCZUTOWO
  ul. Lipowa 5A
  09-227 Szczutowo, woj. mazowieckie
  tel. 242767196, fax. 242767167 wew.103
  REGON: 611015974
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczutowo.nowybip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na przebudowie drogi Podlesie- Grądy (etap III), budowie drogi gminnej 370622W Karlewo- Słupia oraz budowie drogi gminnej 370619W w miejscowości Szczutowo.W ramach zadania związanego z przebudową drogi Podlesie- Grądy przewidziano przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami, zjazdami, mijanką oraz wykonanie oznakowania.W ramach zadania związanego z budową drogi gminnej 370622W Karlewo- Słupia przewidziano:- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej,- budowę zjazdów,- wykonanie miejsc parkingowych,- wykonanie rowów przydrożnych,- wykonanie poboczy,- wykonanie oznakowania,- przebudowę linii telefonicznej kolidującej z drogą.W ramach zadania związanego z budową drogi gminnej 370619W w miejscowości Szczutowo przewidziano:- wykonanie jezdni i zjazdów z kostki betonowej oraz regulację urządzeń,- wykonanie oznakowania.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach