Przetargi.pl
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.

Gmian Książ Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-130 Książ Wielkopolski, ul. Stacha Wichury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 822 001 , fax. 612 822 724
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmian Książ Wlkp.
  ul. Stacha Wichury
  63-130 Książ Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 612 822 001, fax. 612 822 724
  REGON: 53046500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz-wlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. przy ulicy Ogrodowej. Program funkcjonalny projektowanego obiektu obejmuje: salę sportowo-widowiskową z trybunami na 170 osób, sale fitness, siłownię i lokal gastronomiczny z salą zabaw. Funkcjami uzupełniającymi będą zaplecze szatniowe, węzeł sanitarny, oraz część administracyjna. Projektowany budynek posiada 2 kondygnacje naziemne. Jedną ścianą zostanie dobudowany do istniejącego budynku przedszkola. W ramach inwestycji zostanie również wykonane zagospodarowanie terenu obejmujące budowę placu ogólnodostępnego przed budynkiem wraz z miejscami postojowymi oraz drogą pożarową zakończoną placem manewrowym. Podstawowe dane techniczne inwestycji: Pow. zabudowy : 2312,64 m2 Pow. użytkowa : 2468,06 m2 Kubatura : 19134,72 m3 Wysokość budynku: 9,65 m Powierzchnia utwardzona - drogi i parkingi: 2 768,14 m2 Powierzchnia utwardzona – dziedziniec: 1014,76 m2 Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie winien być zgodny z gwarancją udzieloną przez producenta, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót; 2) Wykonawca winien udzielić 30 dniowego terminu płatności licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 3) Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 4) Wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego ew. zarządcę mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia. 5) Okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia – minimum 36 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 6) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: a) organizacja placu budowy i zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, b) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, c) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, zagospodarowania lub usunięciem powstałych odpadów zgodnie z wymogami prawa, d) pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych, e) pokrycie wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, f) pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. 2. Kody CPV: CPV 45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, CPV 45212200 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych CPV 45300000 - 0 - Roboty instalacyjne w budynkach CPV 45331100 - 7 - Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45332000 - 3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CPV 45310000 - 3 - Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV 45430000 - 0 - Pokrywanie podłóg i ścian. CPV 77000000 – 0 – Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: 1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2) przedmiary robót, 3) projekt budowlany. Wymienione dokumenty stanowią załącznik nr 11 do SIWZ. 4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót objętych przedmiotem zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy w szczególności pracowników wykonujących następujące czynności: wykonanie robót ziemnych, wykonanie prac konstrukcyjnych, wykonanie prac ogólnobudowlanych, wykonanie prac wykończeniowych, wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji co, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych, wykonanie robót drogowych, 2) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy. 3) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności ,o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, 4) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ppkt 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną, 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy, 6) jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w ppkt 4 i 5 Zamawiający uzna ten fakt, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace i zastosuje sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymagań poprzez naliczenie kar umownych w wysokości, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ. Postanowienia ppkt 1 do 6 dotyczą również podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Na etapie ofertowania – wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ – druk „FORMULARZ OFERTOWY”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę 200 000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 )
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1; 2) kosztorys ofertowy sporządzony min. metodą kalkulacji uproszczonej, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (przedmiary robót załączone do SIWZ); 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 2 muszą być złożone w formie oryginału. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3 musi być złożony: a) w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację); b) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) w formie oryginału – lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach