Przetargi.pl
Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

GMINA SIEMKOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 98-354 Siemkowice, Plac Wolności 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SIEMKOWICE
  Plac Wolności 1
  98-354 Siemkowice, woj. łódzkie
  REGON: 730934720
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 2. Inwestycja realizowana będzie na działce nr ewid. 1412/2 obręb Siemkowice – Siemkowice ul. Nowa 1.3. Zakres zamówienia podzielony został na etapy: 1) Etap I – opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych. 2) Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację projektową, m. in. takich jak: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe istniejącej namiotowej hali sportowej, roboty związane z przebudową sieci elektrycznej, roboty budowlane, roboty montażowe, roboty związane z budową dróg dojazdów i parkingów, roboty instalacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach