Przetargi.pl
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach

GMINA KOZY ogłasza przetarg

 • Adres: 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0338298650 , fax. 0338298674
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOZY
  ul. Krakowska 4
  43-340 Kozy, woj. śląskie
  tel. 0338298650, fax. 0338298674
  REGON: 072182284
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kozy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Kozach przy ulicy Przeczniej 1 (działki nr 2230/15, 2230/16, 2230/17, 2230/18, 2230/25 ) – zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie umożliwiającym uzyskanie na podstawie przepisów prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie o następujących parametrach:-powierzchnia zabudowy budynku: 1853,76m²-powierzchnia netto budynku: 2103,76m²-kubatura budynku: 17572,00m³-wysokość budynku: 11,38m-długość/szerokość: 27,50mx 60,35m-geometria dachu: płaski symetryczny dwuspadowy i jednospadowy: 1,72°=3%-wymiar boiska: 20,00 x 40,00 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się z:-projektu zagospodarowania terenu-projektu architektury-projektu konstrukcji-projektu instalacji sanitarnych-projektu instalacji elektrycznych-Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-przedmiaru robót.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj. tj. załącznik nr 3 po modyfikacji oraz:- przedmiar robót - załącznik nr 3a,- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 3b,- dokumentacja projektowa - załącznik nr 3c.Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 797) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach