Przetargi.pl
Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego przy Pawilonie Szpitalnym nr XVII

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-201 Rybnik, Gliwicka 33
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
  Gliwicka 33
  44-201 Rybnik, woj. śląskie
  REGON: 000292936
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://psychiatria.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego przy Pawilonie Szpitalnym nr XVII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje budowę dźwigu osobowego zewnętrznego wraz z robotami towarzyszącymi przy Pawilonie XVII należącym do kompleksu budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33. Pawilon nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, natomiast jest położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty budowlane zgodniez warunkami określonymi w SWZ, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej STWiORB, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Pb, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego ze strony Zamawiającego.Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej Dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia Wykonawcy od realizacji całości umowy bądź ujęciu elementu w cenie oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na RACHUNEK PEKAO S.A. o/Rybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352, z adnotacją dopiskiem „Wadium - DZp.380.3.13.2023.DPr.92”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku;7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, żew okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy dźwigu osobowego lub osobowo - towarowego (roboty budowlane + dostawa i montaż dźwigu) o wartości min. 450 000 zł brutto.b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy,posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem) stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Pb oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), a także z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności. Równocześnie osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy,będzie spełniała warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury).c) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osóbposiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Pb oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), a także z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.d) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych stwierdzone decyzją wydaną przezorgan samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Pb oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), a także z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbęz określonym w nim terminem ważności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach