Przetargi.pl
Budowa dwóch boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kosmolów

Miasto i Gmina Olkusz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61 , fax. 32 626 01 03, 626 02 34
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Olkusz
  ul. Rynek 1
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61, fax. 32 626 01 03, 626 02 34
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwóch boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kosmolów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres prac wchodzi w szczególności: - Wytyczenie obiektów - Wykonanie wykopów wąsko i szeroko przestrzennych m.in. pod fundamenty, studnie chłonne. - Wykonanie wykopów pod instalacje i odwodnienie liniowe - Usunięcie starego ogrodzenia - Usunięcie starej nawierzchni na boisku do koszykówki - Wykonanie instalacji i odwodnienia liniowego - Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przy odwodnieniu liniowym boiska do piłki nożnej - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na boisku do koszykówki - Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej - Wykonanie nowego ogrodzenia. - Wykonanie piłkochwytów - Montaż słupków z obręczami do koszykówki - Montaż bramek do piłki nożnej - Montaż ławki solarnej - Niwelacja terenu - Uporządkowanie terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych-bezwarunkowych, nieodwołalnych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych-bezwarunkowych, nieodwołalnych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w Bank Pekao S.A. nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 przy czym wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe: - w formie poręczeń bankowych - w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych - w formie poręczeń o których mowa w pkt. 5 należy złożyć w pok. 311
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą należy złożyć: - kosztorys ofertowy, - zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy), - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach