Przetargi.pl
Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+000 do km 1 + 068 o długości 1,068 km

Gmina Ostrówek ogłasza przetarg

 • Adres: 98-311 Ostrówek, Ostrówek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 415 026 , fax. 438 415 020
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrówek
  Ostrówek 115
  98-311 Ostrówek, woj. łódzkie
  tel. 438 415 026, fax. 438 415 020
  REGON: 73093469000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowek.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+000 do km 1 + 068 o długości 1,068 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiada dostępu do Internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniona (wypożyczona) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. * Dokumentacja projektowa: załącznik nr 13 do SIWZ, * Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: załączniki nr 12 do SIWZ * Przedmiar robót: załączniki nr 11 do SIWZ - element pomocniczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15000,00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach