Przetargi.pl
Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy budynkiem przy ul. Czumy 10, a Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 w Warszawie.

Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70/359
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 53-37-970 , fax. 022 53-37-563
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
  ul. Powstańców Śląskich 70/359 70/359
  01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 53-37-970, fax. 022 53-37-563
  REGON: 01525966300029
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bemowo.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy budynkiem przy ul. Czumy 10, a Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej pomiędzy budynkiem przy ul. Czumy 10, a Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8. Przebudowa ulicy obejmuje: - prace drogowe, - odwodnienie jezdni, - przebudowę oświetlenia, - wycinkę drzew oraz wykonanie prac związanych z zielenią drogową. II. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja: 1. Projekty - wykonawcze: 1.1. Projekt drogowy, 1.2. Projekt stałej organizacji ruchu, 1.3. Projekt odwodnienia - przykanaliki deszczowe, 1.4. Projekt przebudowy oświetlenia 1.5. Projekt zieleni, 2. Szczegółowe specyfikacje techniczne dla branży: - drogowej i zieleni, - inżynierii ruchu, - sanitarnej, - elektrycznej 3. Przedmiary robót dla branży: - drogowej i zieleni, - inżynierii ruchu, - sanitarnej, - elektrycznej III. Przekazane w dokumentacji projektowej informacje odnoszące się do określenia i opisu technologii, materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, stanowią określenie wymaganego standardu tych elementów. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie technologii, materiałów i urządzeń równoważnych. IV. Do opracowania oferty Zamawiający przekazuje: - projekty budowlano-wykonawcze wymienione w pkt. II.1, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wymienione w pkt. II.2, - przedmiary robót wymienione w pkt. II.3 jako informacyjne, mogące pomóc przy sporządzaniu oferty. V. Przedmiotem zamówienia objęte jest również: 1. opracowanie i uzgodnienie na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu i jego wdrożenie, 2. urządzenie i uzgodnienie na własny koszt zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej, 3. przeprowadzenie wymaganych przepisami i normami prób, badań oraz dostarczenia odpowiednich protokołów, zaświadczeń, atestów i uzgodnień, 4. wykonanie pozostałych wymienionych w umowie zobowiązań. 5. wykonanie i przekazanie inwestorowi dokumentacji powykonawczej w formie cyfrowej zgodnej ze standardem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3479/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. (zarządzenie wraz z załącznikiem w załączeniu) VI. Termin realizacji: 30.11.2009r. Uwaga: 1. Koszty oraz odległość wywozu ziemi i gruzu określa oferent. 2. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, ale wypełnienia oraz dołączenia do oferty formularza cenowego. 3. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu polisę na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-montażowych na kwotę nie niższą niż wartość oferty na czas faktycznej realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452220009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnią warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony przez każdego wykonawcę. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. budowa , przebudowa lub modernizacja drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem o wartości minimum: 200 000,00 PLN. W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej 1.jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi. 2.jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi. 3.jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający dopuszcza uprawnienia tylko w zakresie sieci. Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia w Części I pkt 1 lit d ppkt. 1, 2, 3 SIWZ muszą być wpisane na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień w różnych specjalizacjach przez tę samą osobę. W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formą [spełnia - nie spełnia] w oparciu o oświadczenia i dokumentu złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a.oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - sporządzony wg. załącznika Nr 2 do SIWZ - druk Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adres wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, b.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. c.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, o których mowa w Części I pkt 1 lit c SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbiorów - sporządzony wg. załącznika nr 13 do SIWZ - druk Doświadczenie zawodowe. d.dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w Części I pkt 2 lit. c. SIWZ zostały wykonane należycie. e.wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, a które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - sporządzony wg. załącznika nr 14 do SIWZ - druk Potencjał kadrowy. f.uprawnienia osób wymienionych w Części I pkt 1 lit d ppkt. 1, 2, 3 SIWZ potwierdzające niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia. g.aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia o członkostwie we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa dla osób wymienionych w Części I pkt 1 lit d ppkt. 1, 2, 3 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bemowo.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach