Przetargi.pl
Budowa drogi w ul. Kaszubskiej i w ul. Andersena na odc. od ul. Kopernika do ul. Maczka w Ząbkach.

Miasto Ząbki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 109 700 , fax. 225 109 888
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ząbki
  ul. Wojska Polskiego 10
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 225 109 700, fax. 225 109 888
  REGON: 52728500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi w ul. Kaszubskiej i w ul. Andersena na odc. od ul. Kopernika do ul. Maczka w Ząbkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi w ul. Kaszubskiej i w ul. Andersena na odc. od ul. Kopernika do ul. Maczka w Ząbkach. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: a) roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku, b) obsługę geodezyjną budowy, c) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy, d) budowę kanału kanalizacji deszczowej i przykanalików wraz ze studniami połączeniowymi i rewizyjnymi z pierścieniami odciążającymi i włazami żeliwnymi klasy D400, studzienkami ściekowymi z włazem żeliwnym klasy D400, ryglowanym, na zawiasach i z koszem stalowym ocynkowanym, wraz z kamerowaniem wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej, e) budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym, budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, f) budowę jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej, g) usunięcie kolizji układu drogowego z siecią gazową, h) regulację pionową elementów uzbrojenia podziemnego wraz z wykonaniem pierścieni odciążających, i) wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu, j) powykonawczą dokumentację inwentaryzacyjną, k) dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót do PINB. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 5 SIWZ), przedmiary robót (załącznik nr 6 SIWZ), dokumentacja projektowa (załącznik nr 7 SIWZ). 4. Informacja o środkach zewnętrznych: • Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia planuje pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. • W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia budowa kanalizacji deszczowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa spełniania warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy (uproszczony) – o którym mowa w rozdziale XIII SIWZ. Pełnomocnictwo (jeżeli oferta podpisana jest przez pełnomocnika)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach