Przetargi.pl
Budowa drogi w leśnictwie Boże w oddziałach 66 oraz 71

Nadleśnictwo Mrągowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11700 Mrągowo, ul. Warszawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 412 236, , fax. 897 412 237
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Mrągowo
  ul. Warszawska 49
  11700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 412 236, , fax. 897 412 237
  REGON: 54002301200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_mragowo
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, PGLLP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi w leśnictwie Boże w oddziałach 66 oraz 71
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa drogi w leśnictwie Boże w oddziałach 66 oraz 71 na długości 524 mb. Przedmiot zamówienia został podzielony na III etapy. a. I etap – roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze, usunięcie karp, roboty ziemne, b. II etap – profilowanie, zagęszczenie podłoża, ułożenie nowej podbudowy i nawierzchni, c. III etap – roboty wykończeniowe. 3.2. Szczegółowy opis planowanej inwestycji stanowi: • dokumentacja projektowa, • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, • przedmiar robót, które stanowią załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 zł. 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2016 r. poz.359) 8.3. Wadium musi być wniesione przed wyznaczonym terminem składania ofert, tj. do dnia 16.08.2017 r., do godz. 11:30. 8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BOŚ O/Olsztyn 60 1540 1072 2001 5050 5324 0001 - z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy „Budowa drogi w leśnictwie Boże w oddziałach 66 oraz 71”, ZNAK SPR. SA.270.2.3.2017. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 8.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę 8.6. Wadium składane w formie niepieniężnej w formie oryginału należy złożyć do kasy zamawiającego (w siedzibie nadleśnictwa) przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy złożyć wraz z ofertą. 8.7. Treść gwarancji wadialnej / poręczenia musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP . 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach