Przetargi.pl
Budowa drogi ul. Blych

Urząd Miasta Lędziny ogłasza przetarg

 • Adres: 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2166511 , fax. 32 2166508
 • Data zamieszczenia: 2019-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Lędziny
  ul. Lędzińska 55
  43-143 Lędziny, woj. śląskie
  tel. 32 2166511, fax. 32 2166508
  REGON: 27052912200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ledziny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi ul. Blych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę drogi gminnej – ul. Blych (Kl. „L+D”) polegającą na przebudowie istniejącej drogi z poszerzeniem jej wraz z rozbudową drogi gminnej łączącej ul. Blych z ul. Wapienną (Kl. „D”) polegająca na przebudowie istniejącej drogi z poszerzeniem jej, z budową oświetlenia i przebudową odwodnienia, oraz przebudową wodociągu, odcinka linii elektrycznej naziemnej nN i odcinków gazociągu kolidujących z rozbudowywaną drogą. W zakres zadania wchodzi też wycinka 9 szt. drzew kolidujących z rozbudowywaną drogą. Projektuje się rozbudowę istniejącej ulicy Blych i łącznika ul. Wapiennej, a zwłaszcza poprawę geometrii drogi poprzez: - poszerzenie jezdni do szerokości normatywnych: dla L=5.5 m , dla D=5.0m (odc. drogi łączący ul. Wapienną z ul. Blych oraz ul. Blych od km 0+755.78 do końca, - wykonanie chodnika o szer. 2,0 m z krawężnikiem- lokalne poszerzenia 2.0x0.5m na wysokości lamp oświetleniowych w chodniku wzdłuż ul. Wapiennej - wykonanie poboczy, - przebudowę włączenia ul. Blych do drogi powiatowej - ul. Lędzińskiej na włączenie pod kątem prostym, z demontażem starego wpustu ulicznego i zabudową nowego wpustu ulicznego w0 a także zabudową nowej studni rewizyjnej betonowej S”0” na istniejącym ciągu kanalizacji deszczowej, - przebudowę rowów przydrożnych od strony północnej drogi, - przebudowę istniejącego przepustu pod drogą w km 0+406 w całości, - przebudowę istniejącego przepustu pod drogą w km 0+602 (pod istniejącą drogą polną) w całości, z dobudową nowego przepustu z dwoma studniami rewizyjnymi, - wykonanie drenażu francuskiego jako urządzenia zabezpieczającego przed podmakaniem podbudowy drogi od skrzyżowania z ulicą łączącą w kierunku rowu przydrożnego, - wykonanie nowych (4 szt.)wpustów ulicznych w ul. Blych z podłączeniem do przebudowanych rowów, oraz wykonanie 6 szt. nowych wpustów ulicznych w drodze łączącej ul. Blych z ul. Wapienną z wpięciem projektowanych przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej, oraz zabudową nowej studni rewizyjnej betonowej fi 1200 na istniejącym ciągu, - wykonanie przebudowy odcinka linii elektrycznej nN nadziemnej, kolidującej z rozbudową drogi, - przebudowę istniejącego kabla elektrycznego ziemnego, - wykonanie oświetlenia drogi, - wykonanie przebudowy odcinka gazociągu kolidującego z rozbudowa drogi ( zakres prac do wykonania przez rozdzielnię gazu Tychy-wymagana koordynacja prac), - przebudowa istniejącego wodociągu ( zakres prac do wykonania przez RPWiK Tychy-wymagana koordynacja prac), - zabudowanie kanału z rur dla przyszłych instalacji wraz ze studniami rewizyjnymi fi 800 betonowymi, z osadnikiem, - pielęgnacja koron dwóch drzew bardzo dużych d1 i d5 z ukształtowaniem i uformowaniem koron drzew oraz wycinkę kolidujących z rozbudową drogi drzew, - obniżenie istn. w terenie kabla teletechnicznego, pon. 0.5m od podstawy warstwy stabilizacji. Rodzaj prac drogowych: - wykonanie koryta drogowego pod jezdnię, chodniki i pobocza i zjazdy do posesji, - wykonanie nasypów z formowaniem pod koronę drogi i odpowiednim zagęszczeniem, z gruntu przewidzianego normami polskimi jako nadającym się do zabudowy – - wykonanie stabilizacji istniejącgo w podłożu gruntu środkiem zwiększającym nośność oraz trwale zabezpieczającym grunt przed kapilarnym podciąganiem wody typu NASCON lub równoważnym, - wykonanie podbudowy dla jezdni, chodników i pobocza, - wykonanie nawierzchni bitumicznej ( SMA+ BA) dla jezdni i zjazdów do posesji, - wykonanie nawierzchni z BKB dla chodnika i zjazdów do posesji – kostka 8 cm, bezfazowa, czerwona dla zjazdów , szara dla chodników, - wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego ulic. Rozbudowywana droga w planie sytuacyjnym zachowa na przeważającej długości swój dotychczasowy przebieg. Wyjściowe parametry geometryczne wynikają z założonej klasy projektowanej ulicy. Parametry geometryczne przebiegu trasy drogowej zostały dopasowane do wydzielonego liniami rozgraniczającym terenu przeznaczonego pod rozbudowywaną drogę i dotychczasowy przebieg Zakres prac: 1. wykonanie robót ziemnych i koryta drogowego, 2. wykonanie podbudowy dla jezdni, chodników i poboczy 3. wbudowanie krawężników na ławie betonowej wystających i zatopionych, 4. wbudowanie obrzeży chodnikowych i korytek betonowych ściekowych wzdłuż drogi, 5. wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na chodniku i zjazdach do posesji,, 6. .wykonanie nawierzchni z SMA+BA na jezdni i zjazdach do posesji, 7. wykonanie drenażu wzdłuż podbudowy drogowej 8. wykonanie oświetlenia ulicy 9. przebudowy instalacji kolidujących z rozbudowywaną drogą, tj. odc. gazociągu i linii elektr. nN a) obniżenie niwelety instalacji teletechnicznej, b) przebudowa istniejącego wodociągu, c) wycinka kolidujących drzew i krzewów, d) uzupełnienie poboczy humusem z obsianiem trawą wysokogatunkową, niepodatną na deptanie Zmiany w infrastrukturze: Rozbudowa drogi- ul. Blych spowoduje również: 1. przebudowę odcinka linii napowietrznej nN kolidującej z rozbudowywaną drogą wraz z kablami ziemnymi wyprowadzonymi z przebudowywanych słupów, 2. przebudowę sieci wodociągowej, 3. przebudowę odcinków sieci gazowej pod z rozbudowywaną drogą, 4. budowę linii oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanego chodnika, 5. budowę elementów kanalizacji deszczowej, tj. studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, z modernizacją istniejącego kolektora, przedłużenie istniejących przepustów pod jezdnią, do szerokości projektowanej drogi, 6. pogłębienie koryta- wykopu liniowego dla kabla teletechnicznego o 50 cm poniżej dna koryta drogowego, 7. przebudowę rowów drogowych w związku z poszerzeniem drogi- zgodnie z decyzją pozwolenie wodnoprawne. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia przedsięwzięcia drogowego wyniesie 14 800 2, długość ul. Blych - 853,45 mb długość ulicy łączącej ul. Blych z ul. Wapienną – 250,59 mb razem długość – 1104 mb nawierzchnia jezdni ul. Blych –4 877 m2. nawierzchnia ulicy łączącej ul. Blych z ul. –1 290 m2. razem nawierzchnia jezdni – 6 167 m2 chodniki z BKB – 1 940 m2 zjazdy z BKB - 789 m2 szerokość jezdni – 5,0-5,75 m , na łukach poszerzenie do 6,0 m śr. szerokość pasa drogowego – 15 m pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym–. 1 315 m2. Chodniki o szer. 2m projektuje się poszerzone o 30 cm na dł. 2 m w miejscach, gdzie w chodniku zlokalizowany jest słup oświetlenia ulicznego. Kanalizacja: Na terenie objętym opracowaniem zabudowana jest kanalizacja deszczowa f500 . Zgodnie z informacjami uzyskanymi od zarządcy stan kanalizacji oraz zabudowanych na niej studni jest dobry. Kanalizacja zabudowana jest na głębokości ok. 2-2,5 m. W celu odprowadzenia wód opadowych z projektowanej powierzchni drogi –łącznika zaprojektowane zostały wpusty deszczowe. Ze względu na dobry stan istniejącej kanalizacji deszczowej nie przewiduje się jej przebudowy, jednakże istniejący kolektor F500mm musi być udrożniony i wyczyszczony za pomocą WUKO. Wody opadowe będą odprowadzane do kolektora poprzez projektowane wpusty uliczne. Projektuje się zabudowę 3 studni kanalizacyjnych włazowych F1200mm oznaczonych na planie sytuacyjnym jako S0, S1,S2, S3, z włazem typu ciężkiego klasy C250 (klasy D400 zabudowa w jezdni) z pierścieniem odciążającym Projektuje się podłączenie wpustów do dwóch istniejących studni znajdujących się w zakresie opracowania i do przebudowanych rowów. Wody opadowe z projektowanej drogi odprowadzane będą poprzez zabudowane wpusty drogowe f500mm z osadnikiem o głębokości min.0,5m.. Wody opadowe z wpustów do kanalizacji odprowadzane będą przykanalikami f200mm z rur kanalizacyjnych z wydłużonym kielichem PP/PEHD/PCV-U-S SDR34 SN8 z uszczelką gumową ze spadkiem min.2% ( wyjątkowo 1%) lub do przebudowywanego rowu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji, w sytuacjach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Z wniesionego wadium w pieniądzu, w tym także z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa drogi ul. Blych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, a wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski nr rachunku 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne, jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy [poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 359)] Wykonawca składa przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Urzędu Miasta Lędziny. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy zawierającego informację o terminie złożenia tych dokumentów. 8. Wadium może wnieść osoba trzecia. 9. Zamawiający zwraca wadium wedle zasad przewidzianych w art. 46 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt III.4.1. niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed tym terminem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio. 4. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 5. Dokumenty inne niż oświadczenia składa się w oryginalne lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiedni Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach i sytuacji Wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji ekonomicznej, lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 10.Wykonawca, który polega na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (składając wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 11.Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia). 12.Ze zobowiązania, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału powinno wynikać w szczególności: - Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; - Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów powody do wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 15. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt 1 i 2 rozdziału VII SIWZ). 16. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (§ 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełnienia tych warunków. 17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną). 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; powyższe nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo; powyższe nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach