Przetargi.pl
„Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda - Prudziszki, gm. Suwałki”- etap I

Gmina Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Świerkowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5659300 , , fax. 87 5659300
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suwałki
  Świerkowa 45
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 5659300 , , fax. 87 5659300
  REGON: 79067097000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda - Prudziszki, gm. Suwałki”- etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest : „Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda - Prudziszki, gm. Suwałki”- etap I. 3.2. Szczegółowy zakres realizacji zamówienia: 1) budowa drogi gminnej Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) (odc. I od km. 0+000 – 1+200 – w pełnym zakresie); 2) budowa łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda - Prudziszki w km 0+893,00 projektowanej drogi nr 102001B, (odc. III od km 0+000 – 0+474,45 – w pełnym zakresie); 3) rozbudowa sieci wodociagowej (pełny zakres na odc. I, II, III) 4) budowa sieci energetyczne Nn oświetlenia ulicznego (I etap – na odc. I drogi od km. 0+000 – 1+200 wraz z podłączeniem do szafy SO zasilanej z ZKP) 5) Zamówienie nie obejmuje budowy odc. II od km 1+200 – 2+062,50, UWAGA. Załączone projekty branży drogowej i elektrycznej zawierają cały zakres robót, które podczas etapu I nie są przedmiotem zamówienia. 3.3. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia na wartość do 1 860 000,00 zł do dnia 08.11.2019r. Pozostałe roboty należy wykonać do 15.06.2020r. 3.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i Przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ oraz SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia Dokumentacji Projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Zamawiający przekazuje również przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiaru robót przygotowanego przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączony do SIWZ przedmiar robót, stanowi jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze robót. 3.5. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważny”. 3.6. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.7. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art.2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 3.8. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.9. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacja techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych. 3.10. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.). 3.11. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodarowuje na własny koszt i ryzyko Wykonawca. Utylizację Wykonawca na własny koszt przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i koszt zagospodarowania i utylizacji odpadów uwzględni w cenie ofertowej. 3.12. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy (w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową) obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126); 2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i badan i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej; 3) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej; 4) bieżące utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót; 5) informowanie Zamawiającego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót; 6) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz wymagania techniczne, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiałów; 7) niezwłocznego informowania Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy; 8) pokrycia szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji z winy wykonawcy; 9) pokrycie kosztów związanych z odbiorami; 10) wykonanie na własny koszt innych robót oraz pokrycie ich kosztów, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 11) po zakończeniu robót, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 12) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 3.13. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości i udzielenia 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. 3.14. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie - do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3.15. Wykonawca w terminie 15 dni od zawarcia umowy opracuje ostateczny Harmonogram realizacji robót. 3.16. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. 3.17. Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty wymagane do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu w tym m.in.: inwentaryzację powykonawczą, dokumentację powykonawczą. Kod CPV: Główny: 45 000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 3.18. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę - polegające na: a) przygotowaniu terenu pod budowę, b) wykonywaniu robót drogowych, c) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie m.in.: przenoszenie materiałów budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy, roboty instalacji wodno-sanitarnych, roboty instalacji elektrycznych. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby lub samozatrudnionych. Wymóg nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. 3.19. Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3.20. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ. 3.21. Zamawiający na podst. art. 93 ust. 1a Pzp zastrzega sobie unieważnienie postepowania, jeżeli środki, które zmawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane. 3.22. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. . „Budowa drogi gminnej wraz z łącznikiem w miejscowości Biała Woda – etap I” który ubiega się o dofinansowanie w ramach dofinansowania budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł. 8.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. O/Suwałki nr rachunku 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764 , a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda - Prudziszki, gm. Suwałki”- etap I 8.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 8.7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, sekretariat, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 8.8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 8.2 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu. Konieczne jest aby z treści ww. dokumentu wynikała odpowiedzialność Gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach