Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej Zimna Woda

Nadleśnictwo Strzałowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-710 Piecki, Strzałowo
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 422 211 , fax. 897 421 165
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Strzałowo
  Strzałowo 2
  11-710 Piecki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 422 211, fax. 897 421 165
  REGON: 51054971928111
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej Zimna Woda
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: budowie drogi leśnej technologicznej o długości 1300 m o konstrukcji z kruszyw naturalnych, o szerokości jezdni 3,50 m wraz z poboczami 2x0,75 m, wraz ze zjazdami, mijankami i składnicami, zgodnie z pozwoleniem na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek zamawiającego nr 79 1540 1072 2001 5050 6741 0001, z adnotacją: „Wadium – droga Zimna Woda”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. Wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach