Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej pożarowej nr 2 - etap III

Nadleśnictwo Łupawa ogłasza przetarg

 • Adres: 76-242 Łupawa, Łupawa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 463 546 , fax. 59 846 35 49
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Łupawa
  Łupawa 49
  76-242 Łupawa, woj. pomorskie
  tel. 598 463 546, fax. 59 846 35 49
  REGON: 77052832500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lupawa.szczecinek.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej pożarowej nr 2 - etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie drogi leśnej pożarowej nr 2 etap III w Leśnictwie Łupawa. Zakres zadania obejmuje, w szczególności: Budowa drogi leśnej pożarowej nr 2 (dojazd pożarowy) w Leśnictwie Łupawa – etap III, (nr działek: 58/10, 58/11, 57/1obręb ewidencyjny Łupawa, Gmina Potęgowo). I. wykonanie jezdni głównej szerokości 3,0 m z płyt żelbetowych JOMB (100x75x12,5 cm) układanych śladowo lub w układzie pełnym na podsypce piaskowej (1 669 m2), uzupełnienie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm grubości 7 cm (2 160 m2), wykonanie poboczy; budowa mijanek; przebudowa skrzyżowań drogi główne z drogami bocznym i szlakami zrywkowymi; wykonanie zjazdów; renowacja i odtworzenie rowów odwadniających, roboty ziemne (profilowanie, usunięcie humusu, wykonanie koryta pod nową konstrukcję) karczowanie pni, regulacja i wzmocnienie skarp istniejących. II. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm (1 176 m2), wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC grubości 5 cm (1200 m2) na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości 20 cm (1 229 m2), wykonanie poboczy; przebudowa skrzyżowań droga główna z drogami bocznymi; wykonanie zjazdów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 tys. zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BGŻ S.A. Oddział w Słupsku 91 2030 0045 1110 0000 0092 8600 z dopiskiem Wadium – Droga nr 2 etap III Łupawa. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta ( banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy , b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty w oryginale. 7. Zamawiający jest obowiązany zwrócić wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy PZP. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt .8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy: a) Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Nie wniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy w stosunku do określonego w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art.89 ust.1 pkt 7b ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 2.Szczegółowe kosztorysy ofertowe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach