Przetargi.pl
„Budowa drogi leśnej nr 87 w Leśnictwie Siedlec”

NADLEŚNICTWO PIASKI ogłasza przetarg

 • Adres: 63-820 Piaski, ul. Drzęczewska 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NADLEŚNICTWO PIASKI
  ul. Drzęczewska 1
  63-820 Piaski, woj. wielkopolskie
  REGON: 410008263
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa drogi leśnej nr 87 w Leśnictwie Siedlec”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi leśnej nr 87 w Leśnictwie Siedlec, Nadleśnictwo Piaski. Zakres prac obejmuje drogę o długości ok. 1600 m, w tym m.in. roboty ziemne i przygotowawcze, odwodnienie, wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi z mieszanki kruszyw, humusowanie skarp i rowów z obsianiem trawą. W ciągu drogi zlokalizowano mijanki, zjazdy, odwodnienie drogi przez rowy przydrożne, przewiduje się również wykonanie przepustów.Roboty zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, w tym Projektem umowy załącznik nr 9 do SWZ, Dokumentacją projektową załącznik nr 10 SWZ, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi załącznik nr 11 do SWZ, Przedmiarem robót załącznik nr 12 do SWZ, ofertą wykonawcy, obowiązującymi przepisami w tym Ustawą Prawo Budowlane, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach