Przetargi.pl
Budowa drogi łączącej ulicę Adama Mickiewicza z ulicą Jana Ostroroga wraz z budową skrzyżowania w niezbędnym zakresie

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5298100 , fax. 65 5298131
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
  ul. Kazimierza Karasia 15
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5298100, fax. 65 5298131
  REGON: 00066099500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi łączącej ulicę Adama Mickiewicza z ulicą Jana Ostroroga wraz z budową skrzyżowania w niezbędnym zakresie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi łączącej ulicę Adama Mickiewicza z ulicą Jana Ostroroga wraz z budową skrzyżowania w niezbędnym zakresie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 45233140-2 Roboty drogowe. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 2. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w wyniku zawarcia umowy o wspólnej realizacji, zadania publicznego polegającego na budowie drogi łączącej ulicę Adama Mickiewicza z ulicą Jana Ostroroga wraz z budową skrzyżowania w niezbędnym zakresie i jest współfinansowane przez Miasto Leszno oraz LIDL Sp. z o.o. sp.k. 3. Teren, na którym będą prowadzone roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXI/278/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jana Ostroroga, Studziennej, Niepodległości i Adama Mickiewicza w Lesznie). 4. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi na odcinku od ulicy Adama Mickiewicza do ulicy Jana Ostroroga wraz z budową skrzyżowania (160 m), która swym zakresem obejmuje w szczególności:  rozbiórkę istniejącej części nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej,  wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,  wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,  wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, pasów postojowych oraz zjazdów,  wykonanie kanalizacji deszczowej,  montaż studni i wpustów,  wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego,  wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych,  montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED,  wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 5. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej:  projekcie budowlanym branży drogowej,  projekcie budowlanym branży sanitarnej,  projekcie budowlanym branży elektrycznej,  projekcie stałej organizacji ruchu,  szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  przedmiarach robót. Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. UWAGA! Załączona do niniejszej SIWZ dokumentacja projektowa dotyczy szerszego zakresu Inwestycji obejmującego oprócz przedmiotu niniejszego zamówienia także budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Jana Ostroroga do skrzyżowania z ulicą Studzienną oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Alei Lipowej. Ten zakres nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania. 6. W trakcie realizacji przedmiotowej Inwestycji Wykonawca ma obowiązek zapewnić stałą możliwość dojazdu dla samochodów o masie całkowitej do 40 ton do obiektu Lidl, przy ul. Antoniny. 7. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekty budowlane, przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną. 8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogram robót (rzeczowo - finansowy) w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 9. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w projektach budowlanych, specyfikacji technicznej i polskich normach z uwzględnieniem określonych w niniejszej SIWZ warunków do w/w dokumentów. 10. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.). 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projektach budowlanych, przedmiarach robót oraz STWiORB. 12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru danej branży. 13. W przypadku, gdy w projektach budowlanych, STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projektach budowlanych, STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 14. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 15. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót; 2) ustanowienie Kierownika Budowy, Kierownika Robót branży sanitarnej, Kierownika Robót branży elektrycznej, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 4) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem; 5) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego; 6) zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli; 7) stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; 8) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania; 9) materiały porozbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej; 10) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ; 11) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej, wymagającej tego sytuacji, posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela LIDL Sp. z o.o. sp.k., Kierownika Budowy, Kierownika Robót branży sanitarnej, Kierownika Robót branży elektrycznej, Inspektorów Nadzoru. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego; 12) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania robót oraz przedstawić sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia; 13) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 14) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót; 15) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 16) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy; 17) Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia urządzeń do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki rowerowej. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury, 18) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania próby wodnej szczelności na wykonanych odcinkach kanalizacji deszczowej, 19) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinka sieci, 20) pokrycia ewentualnych kosztów obsługi archeologicznej, 21) ewentualne inne koszty, które według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 22) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmia nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 16. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego. 2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót. 6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ. 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ; 8) Przygotowanie oświadczenia Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz zgłoszenia do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni przed planowanym przekazaniem terenu budowy; 9) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie. 10) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru sprawdzenia każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru. 11) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących przepisów); 12) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 13) Do budowy nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych urządzeń infrastruktury podziemnej. 14) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej branży. 15) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego; 16) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 17) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. a) SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 18. Szczegółowe warunki rozliczania i odbioru robót zostały opisane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki. 20. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot zamówienia będzie następować na podstawie jednej faktury częściowej oraz na podstawie faktury końcowej. 21. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót pod warunkiem, że wartość wykonanych robót będzie większa od wartości fakturowanych robót. Fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego dokumentach dotyczących odbioru częściowego. 22. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca. 23. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  roboty przygotowawcze,  roboty ziemne,  roboty w zakresie rozbiórki istniejącej części nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej,  roboty związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne, − roboty związane z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni, − roboty związane z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, chodników, pasów postojowych oraz zjazdów, − roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, − roboty związane z montażem studni i wpustów, − wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego, − wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych, − montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED, − roboty związane z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy. 24. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 21 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy. 25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 26. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 24 i ust. 25 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 27. W trakcie realizacji Inwestycji Zamawiający umożliwi przedstawicielowi LIDL Sp. z o.o. sp.k uczestnictwo w naradach oraz wszelkich odbiorach. 28. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl 29. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa wraz z załącznikami, SIWZ oraz Oferta Wykonawcy, 2) Projekty budowlane, 3) STWiORB, 4) Przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.6.2020 „Budowa drogi łączącej ulicę Adama Mickiewicza z ulicą Jana Ostroroga wraz z budową skrzyżowania w niezbędnym zakresie” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.6.2020 „Budowa drogi łączącej ulicę Adama Mickiewicza z ulicą Jana Ostroroga wraz z budową skrzyżowania w niezbędnym zakresie” Nie otwierać przed dniem 18 sierpnia 2020 r. godz. 10:30 wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na Ofertę składają się: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wraz z Ofertą powinny być złożone: a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), b) dowód wniesienia wadium, c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). UWAGA! Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do Oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero, na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w postępowaniu. 5.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach