Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej nr 200509W w miejscowości Bonin Ogródki

Gmina Sarnaki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-220 Sarnaki, Berka Joselewicza 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sarnaki
  Berka Joselewicza 3
  08-220 Sarnaki, woj. mazowieckie
  REGON: 030237687
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej nr 200509W w miejscowości Bonin Ogródki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje budowę drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+973, a w szczególności:- roboty przygotowawcze- roboty ziemne- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywo łamane stab. mechanicznie (frakcja 0/31,5) grubości 15 cm- wykonanie nawierzchni: warstwy wiążącej gr. 4 cm z AC 11 S 50/70 i warstwy ścieralnej gr. 4 cm z AC 11 W 50/70- wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanki niezwiązanej 0,31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu w ilości 63,50 m2- wykonanie oznakowania pionowego w ilości 17 szt. słupków, znaki w ilości 15 szt.- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakci 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie ogr. 10 cm.- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych w iloci 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach