Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej nr 150258W ulicy Źródlanej we wsi Radonie Gmina Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 555 146 , fax. 227 555 327
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  ul. Kościuszki 32A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 555 146, fax. 227 555 327
  REGON: 52478900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej nr 150258W ulicy Źródlanej we wsi Radonie Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje zakres budowy ulicy Źródlanej od km 0+620,00 do km 0+813,00 dokumentacji projektowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi (ciągu komunikacyjnego) łączącej drogę powiatową 1504W (ul. Widokowa we wsi Radonie) z drogą powiatową nr 1503W (ul. Mazowiecka we wsi Książenice) w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci nn oraz sieci telekomunikacyjnej” z której wyciąg dołączono do SIWZ. Ogólny zakres robót obejmuje: • demontaż istniejącej nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych z ich ułożeniem w innej lokalizacji • budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej • budowę chodników z kostki brukowej betonowej • budowę ścieżek rowerowych o naw. asfaltowej • budowę oświetlenia ulicznego • budowę przepustu • wprowadzenie stałej organizacji ruchu • wycinkę drzew • zagospodarowanie pasa drogowego (np.: skarpy, rowy, zieleń) • budowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby Urzędu Miasta i monitoringu miejskiego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach