Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej 101115L ul. Sportowa w miejscowości Sławatycze od km 0+006 do km 0+275 odcinek długości 0,269 km

Gmina Sławatycze ogłasza przetarg

 • Adres: 21-515 Sławatycze, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 783 358 , fax. 833 783 313
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławatycze
  ul. Rynek 14
  21-515 Sławatycze, woj. lubelskie
  tel. 833 783 358, fax. 833 783 313
  REGON: 30237701000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawatycze.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej 101115L ul. Sportowa w miejscowości Sławatycze od km 0+006 do km 0+275 odcinek długości 0,269 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej 101115L ul. Sportowa w miejscowości Sławatycze od km 0+006 do km 0+275 odcinek długości 0,269 km”, które jest dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa powyższego odcinka swoim zakresem obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, 2) roboty rozbiórkowe, 3) roboty ziemne, 4) wykonanie podbudowy, 5) wykonanie nawierzchni, 6) budowa zjazdów, 7) plantowanie poboczy, 8) oznakowanie. Konstrukcja nawierzchni:  kostka brukowa betonowa kolorowa o grub. 8 cm ułożona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem,  podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach