Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej 030307C w miejscowości Osiny, Głodowo od km 3+251,00-koniec etapu II, początek etapu III, do km 5+899-koniec zabudowań.

Gmina Nowe ogłasza przetarg

 • Adres: 86-170 Nowe, Pl. Św. Rocha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 33 37 210 , fax. 52 33 28 466
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe
  Pl. Św. Rocha 5
  86-170 Nowe, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 37 210, fax. 52 33 28 466
  REGON: 92351038000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminanowe.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej 030307C w miejscowości Osiny, Głodowo od km 3+251,00-koniec etapu II, początek etapu III, do km 5+899-koniec zabudowań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nawierzchni drogi gminnej nr 030307C na terenie gminy Nowe w granicach pasa drogowego, na działkach nr 104, 87, 101, 102, 86, 145/7, 100, 84/15, 84/14, 179/1, 145/4, 145/6 (obręb Osiny) i 73/2 (obręb Głodowo). Budowa nawierzchni drogi gminnej obejmuje odcinek o długości 2648mb. Powierzchnia zagospodarowania drogowego jest następująca: - powierzchnia jezdni – 10.672,0 m2; - powierzchnia poboczy – 2.285,5 m2; - zjazdy – 362,5 m2. OGÓŁEM POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA DROGOWEGO 13.320,0 m2. Zakres rzeczowy budowy drogi gminnej obejmować będzie: - roboty przygotowawcze; - roboty ziemne; - wykonanie podbudowy; - wykonanie nawierzchni i zjazdów; - rowy i pobocza; - wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenie sieci energetycznej i teletechnicznej; - zakup i montaż znaków drogowych: A-30 Inne niebezpieczeństwa z tabliczką „Zmiana nawierzchni”; - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jezdnia i zjazdy mają zostać wykonane: - warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr.4cm; - warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr.4cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm, stabilizowana mechanicznie o gr. średnio 20cm; - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr.20cm. Po wykonaniu robót ziemnych oraz wyrównaniu i nadaniu nawierzchni gruntowej odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, zgodnie z niweletą podłużną drogi, należy wykonać warstwę stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 20cm. Następnie należy ułożyć warstwę z tłucznia kamiennego grubości 20cm na całym odcinku drogowym, łącznie z poboczami. Po wykonaniu podbudowy należy ułożyć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego grubości 4cm (100kg/ m2),a następnie warstwę ścieralną grubości 4cm z asfaltobetonu. Wszystkie warstwy oddzielać emulsją asfaltową samorozpadową. Po wykonaniu nawierzchni należy uformować i utwardzić pobocza. Zgodnie z warunkami technicznymi przyjęto szerokość poboczy, na odcinkach jak na Projekcie Zagospodarowania Terenu, równą 0,5m. W tym celu należy ściąć na początkowym i końcowym odcinku projektowanej drogi zawyżenia na szerokości 0,5m, rozplantować tak, aby uzyskać pobocze szerokości średnio 0,5m o spadkach poprzecznych do 4%. Ziemie z koryta drogi należy wywieźć we wskazane przez inwestora miejsce na odległość do 5 km. Pobocza należy uzupełnić, wykonane koryto należy uzupełnić tłuczniem 0-31,5 na grubości średnio 8cm, szerokości 0,5m. Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje się następujący przekrój poprzeczny: - jedna jezdnia o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach; - szerokość jezdni 4,00m; - szerokość poboczy 2x0,5m; - przekrój daszkowy o spadkach 2,0%, od około km 3+851 (0+600) przekrój jednostronny o spadku 2%; - w km 3+251 (0+570), km 4+765 (1+514), km 5+615 (2+364) zaprojektowano mijanki długości 25m ze skosami 1:2. Zamawiający wymaga aby warstwę z asfaltobetonu nakładać całą szerokością jezdni, bez łączeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00zł przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej walucie niż waluta polska. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium IKS.271.11.2020.MC”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie; oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium powinien zostać przekazany Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca oraz Wykonawcy występujący wspólnie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o jakiej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4). W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach