Przetargi.pl
Budowa drogi dla rowerów w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Białogard” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Gmina Białogard ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, ul. Wileńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3124401, 3121162 , fax. 943 127 844
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białogard
  ul. Wileńska 8
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3124401, 3121162, fax. 943 127 844
  REGON: 53206200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-bialogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi dla rowerów w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Białogard” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Białogard”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego- projekty pozakonkursowe. Zadanie jest podzielone na dwa etapy: Etap I: - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu; Etap II: - wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowaną dokumentacją w tym PFU i odpowiednimi przepisami prawa oraz normami. Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych. Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na tej podstawie uzyska w imieniu Zamawiającego zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. Wykonanie robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów zajęcia nieruchomości na czas inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: −organizacji robót budowlanych, − zabezpieczenia interesów osób trzecich, − ochrony środowiska, − warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Główne parametry techniczne planowanej drogi rowerowej na poszczególnych odcinkach a) jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 148/1; 148/2; 125/5; obr. 0072 Łęczno: droga rowerowa (dł. / szer. / powierzchnia): 3434,0 m / 2,0 m / 6868,0 m2 przystanek drogi rowerowej (dł. / szer. / powierzchnia): 3,12 m / 2,0 m / 6,24 m2 powierzchnia razem: 6874,24 m2 b) jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 9/8; 9/7; 9/6; 9/3; 143; obr. 0076 Kamosowo: droga rowerowa (dł. / szer. / powierzchnia): 2664,0 m / 2,0 m / 5328,0 m2, przystanek drogi rowerowej (dł. / szer. / powierzchnia): 3,12 m / 2,0 m / 6,24 m2, powierzchnia razem: 5334,24 m2; c) jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 21; obr. 0078 Nasutowo, droga rowerowa (dł. / szer. / powierzchnia): 1193,0 m / 2,0 m /2386,0 m2, przystanek drogi rowerowej (dł. / szer. / powierzchnia): 3,12 m / 2,0 m / 6,24 m2, powierzchnia razem: 2392,24 m2 Łącznie długość drogi 7 291,0 m (7,29 km), powierzchnia drogi 14 600,72 m2 Konstrukcja drogi rowerowej: Utwardzenie: asfalt o uziarnieniu 0/8 wytworzonego z grysów bazaltowych I klasy 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm 10 cm, (Zakaz wywozu przez Wykonawcę istniejącej, podbudowy (utwardzenie) po byłej kolei wąskotorowej)!, Obrzeże: podsypka cementowo - piaskowa 1:4 2 cm, ława z tłucznia 10x15 cm 10 cm, Elementy małej architektury przystanku drogi rowerowej ławka o wym. 50 x 160 cm: 3 szt., stojak na rowery o wym. 58 x 210 cm: 3 szt., kosz na śmieci o wys. 100 cm, poj. 35l: 3 szt., tablica informacyjna o wym. 58 x 5 cm, wys. 200 cm: 3 szt. – montaż i zakup zostanie przeprowadzony w ramach działań promocyjnych, nie objętych niniejszym postępowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 80.000,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert . 3. Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2019 r., poz. 310, ze zm.). 5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Rachunek depozytowy nr 29 8562 0007 0000 1154 2000 0010 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyznaczonym terminie nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego w wymaganej kwocie. Zaleca się dołączenie potwierdzenia wykonania przelewu do oferty. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Białogard, ul. Wileńska 8 78-200 Białogard) lub wraz z ofertą, ale wówczas dokument powinien pozostać niespięty z pozostałą częścią oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. c powyżej, składa: informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja, itp.), podmiotów trzecich udostępniających zasoby, dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale VIII ust.5 pkt c i d zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów trzecich udostępniających zasoby. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy , przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ( zał. Nr 7).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach