Przetargi.pl
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej w Nadleśnictwie Borne Sulinowo w roku 2020 - Przetarg III

Nadleśnictwo Borne Sulinowo ogłasza przetarg

 • Adres: 78-449 Borne Sulinowo, Al. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 94 37 331 22 , fax. +48 94 37 331 24
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Borne Sulinowo
  Al. Niepodległości 32
  78-449 Borne Sulinowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 94 37 331 22, fax. +48 94 37 331 24
  REGON: 33011106600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_borne_sulinowo/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej w Nadleśnictwie Borne Sulinowo w roku 2020 - Przetarg III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej, do wykonania w Nadleśnictwie Borne Sulinowo na terenie obwodów łowieckich 167, 168 i 170 w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar obwodów łowieckich 167, 168, 170.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP SA i 0/SZCZECINEK nr rachunku: 24 1020 2791 0000 7902 0060 9271 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo rolnej w Nadleśnictwa Borne Sulinowo w roku 2020” – Przetarg III. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ). 2. pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika. 3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4. oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowania (wg wzoru stanowiącego złącznik nr 8 do SIWZ), oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego złącznik nr 14 do SIWZ). 5. oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowania (wg wzoru stanowiącego złącznik nr 8 do SIWZ), oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego złącznik nr 14 do SIWZ) dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 6. zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), 7. dowód wniesienia wadium. 8. umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 9. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) dla osób wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu; 10. uprawnienia do kierowania pojazdem ciągnikowym (prawo jazdy kategorii T); 11. polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 13 do SIWZ) w wysokości 500 000,00; 12. umowę zawartą z firmą posiadającą uprawnienia do odbioru i utylizacji absorbentów skażonych olejami (w przypadku wykonawcy wykonującego zabiegi z użyciem środków chemicznych umowa musi obejmować odbiór oraz utylizację zbędnych bądź przeterminowanych środków chemicznych, opakowań po nich itp.);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach