Przetargi.pl
Budowa dróg w os. Górna Kolejowa w Puławach.

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 24100 Puławy, ul. Skowieszyńska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 884 090 , fax. 818 884 847
 • Data zamieszczenia: 2018-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Skowieszyńska 51
  24100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 884 090, fax. 818 884 847
  REGON: 43226446300010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmpulawy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg w os. Górna Kolejowa w Puławach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa dróg w os. Górna Kolejowa w Puławach. ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO PODZIELONE NA 2 NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI: CZĘŚĆ 1. „Budowa drogi w ul. Jednacza w Puławach” – o długości ok. 559m, której zakres obejmuje wykonanie odcinka drogi od km 0+144,35 do km 0+703,23 o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, zjazdami, zielenią i wpustami deszczowymi. CZĘŚĆ 2. „Budowa drogi w ul. Górnej w Puławach” – o długości ok. 165m, której zakres obejmuje: - wykonanie odcinka drogi od km 0+859,50 do km 1+024,57 o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, zjazdami, zielenią i wpustami deszczowymi, - budowę kanału technologicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: CZĘŚĆ 1. – ul. Jednacza – 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złoty). CZĘŚĆ 2. - ul. Górna – 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złoty).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towaru i usług.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach