Przetargi.pl
Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna

GMINA CIASNA ogłasza przetarg

 • Adres: 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CIASNA
  ul. Nowa 1a
  42-793 Ciasna, woj. śląskie
  REGON: 151398416
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1. Roboty budowlane w ciągu ul. Kochcickiej w Glinicy, Gmina Ciasna obejmujące:- przebudowę ul. Kochcickiej wraz z budową sięgacza ul. Kochcickiej o łącznej długości 730,90mb,- budowę kanału technologicznego,- przebudowę kanalizacji deszczowej,- budowę instalacji oświetlenia ulicznego,- rozbudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (UWAGA! zakres objęty niniejszym zamówieniem dotyczy odcinka od studni S3, odcinek od studni S1 do S3 nie jest objęty niniejszym zamówieniem)- rozbudowa sieci wodociągowej (poprzez budowę nowych przyłączy wodociągowych). 2. Roboty budowlane w ciągu ul. Nowej w Glinicy, Gmina Ciasna obejmujące:- przebudowę ul. Nowej o łącznej długości 114,45 mb,- budowę kanału technologicznego,- przebudowę kanalizacji deszczowej,- przebudowę instalacji oświetlenia ulicznego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlane, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ). Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach