Przetargi.pl
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp. - Przebudowa ulicy Długiej w Konarzycach

Gmian Książ Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 63130 Książ Wielkopolski, ul. Stacha Wichury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 822 001 , fax. 612 822 724
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmian Książ Wlkp.
  ul. Stacha Wichury
  63130 Książ Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 612 822 001, fax. 612 822 724
  REGON: 53046500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz-wlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp. - Przebudowa ulicy Długiej w Konarzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 93 ( ulica Długa ) w miejscowości Konarzyce w gminie Książ Wlkp., na dł. 995 m. i szer. jezdni 4,10 m. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: - warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 7,0 cm, układana rozkładarką z belką wibracyjną. - nawierzchnia z gruzu betonowego żwirowego lub tłucznia kolejowego staroużytecznego grubości 20 cm, wyprofilowane i zagęszczone podłoże. Droga położona jest w centralnej części gminy, na obszarze użytkowanym rolniczo, z zabudową zagrodową. Posiada nawierzchnię gruntową z częściowym utwardzeniem z gruzu lub tłucznia, z regularnym profilem poprzecznym i podłużnym. Odwodnienie powierzchniowe w granicach pasa drogowego. Linie rozgraniczające równoległe. W km 0+470,91 zlokalizowany jest przepust rurowy betonowy ze ściankami czołowymi w dobrym stanie technicznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1; 2)kosztorys ofertowy sporządzony min. metodą kalkulacji uproszczonej, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (przedmiar robót załączony do SIWZ); 3)dokument potwierdzający wniesienie wadium; 4)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a)ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b)ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach