Przetargi.pl
Budowa dróg dla rozwinięcia zbiorowego transportu publicznego i poprawy jakości życia mieszkańców

Gmina Łubianka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-152 Łubianka, Aleja Jana Pawła II 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 678 82 17
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łubianka
  Aleja Jana Pawła II 8
  87-152 Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 678 82 17
  REGON: 871118721
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubianka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg dla rozwinięcia zbiorowego transportu publicznego i poprawy jakości życia mieszkańców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1, tj. przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zamek Bierzgłowski, Pigża oraz Brąchnowo, w tym 5 odcinków do których należą:a) Ulica 1050-lecia Chrztu Polski w Brąchnowie, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 4 metry oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 1022 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 1595 m2• Wycinka drzew wraz z karczowaniem – 2 szt.• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 2944 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 2628 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2258 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2258 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2195 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2195 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 605 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 281 mb• Wykonanie humusowania (czarnoziem gr. 10 cm) wraz z obsianiem trawą - 113 m2• Ustawienie krawężnika 15x30x100 cm o R6m – 38 mbSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, przekrojach oraz SST – Załącznik nr 6A SWZb) Ulica Wesoła w Brąchnowie, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 - 5 metrów (mijanki) oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 2154 m3• Dyslokacja istniejących złączy kablowych – 2 sztuki• Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni – 8 sztuk• Rozbiórka istniejących ogrodzeń oraz postawienie nowych ogrodzeń (wraz z furtkami i bramami) – 135 mb• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 3202 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 5579 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 5368 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 3789 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 3789 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 3684 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 3684 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1276 m2• Wykonanie oznakowania drogowego oraz progów zwalniających – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6A SWZ UWAGA: projekt obejmuje przebudowę 1220 metrów drogi gminnej, natomiast w ramach realizacji zamówienia przewidziano przebudowę 920 metrów c) Ulica Parkowa w Pigży w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o zmiennej szerokości 3,5 do 5 metrów oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 636 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 925 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1253 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 1118 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2144 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 867 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2092 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2092 m2• Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej AC11W o min. grubości 4 cm – 1277 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 780 m2• Montaż krawężnika 15x30x100 cm – 20 mb• Montaż krawężnika 15x22x100 cm – 4 mb• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowa grubości 8 cm – 48 m2• Ustawienie obrzeża 8x30x100 cm – 28 mb• Odtworzenie i wyprofilowanie rowów – 327 mb• Ustawienie lampy hybrydowo – solarnej – 1 szt. • Wykonanie oznakowania drogowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6A SWZd) Ulica Bolesława Chrobrego w Zamku Bierzgłowskim, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 1086 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 988 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 2123 m2• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 o grubości min. 15 cm – 2009 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 1895 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1365 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1365 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1327 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1327 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 o grubości min. 6 cm – min. 370 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 265 mbSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6A SWZe) Ulica Przemysława w Zamku Bierzgłowskim, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 1001 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 967 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1544 m2• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 o grubości min. 15 cm – 1461 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 1378 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1388 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1388 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1350 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1350 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 o grubości min. 6 cm – min. 375 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 280 mbSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6A SWZUWAGA – zgodnie z projektem korytowanie należy wykonać dwuetapowo. Pierwszy etap to korytowanie do głębokości około 20 cm z odkopaniem materiału użytkowego w postaci gruzu, kruszyw łamanych, szlaki i przewiezienie zebranego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego (zebrany materiał należy do Zamawiającego). Drugi etap to korytowanie do projektowanej rzędnej oraz szerokości.Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości zmniejszenia warstw nawierzchni bitumicznych poniżej określonych w projektach na wartości 3 cm oraz dla warstwy ścieralnej 3 cm. Łączna grubość warstwy masy bitumicznej to minimum 6 cm, może ona być zwiększona o 10%W związku z faktem, że wiele indywidualnych zjazdów lokalizowanych jest również na działki niezabudowane, lokalizacja zjazdów będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. W przypadku działek zabudowanych lokalizacja zjazdu ustalana będzie indywidualnie z właścicielami posesji.Cześć 2, tj. przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Biskupice, Pigża, Wybcz, Wymysłowo i Warszewice w tym 5 odcinków do których należą:a) Ulice Stawowej i Sąsiedzkiej w miejscowościach Wymysłowo i Warszewice, w ramach przebudowy których należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 1417 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 4097 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 4505 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 4335 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 3277 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 3277 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 3186 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 3186 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1261 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 1267 mb• Wykonanie oznakowania drogowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6B SWZb) Ulica Słowiczej w miejscowości Biskupice, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 1644 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 1644 m3• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 3678 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 3470 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2914 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2914 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2833 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2833 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 880 m2• Wykonanie oznakowania drogowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6B SWZc) Ulica Owocowej w miejscowości Wybcz, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 - 5 metrów (mijanki) oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 1830 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 2630 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 4128 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 4128 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 3126 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 3126 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2968 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2968 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1160 m2• Wykonanie oznakowania drogowego oraz progów zwalniających – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6B SWZd) Ulica Chmielna, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 510 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni ze szlaki wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 160 m3• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1989 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 1800 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1180 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1180 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1145 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1145 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 480 m2• Wykonanie rowu odparowującego – 400 mb• Wykonanie oznakowania drogowego i progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6B SWZe) Ulice Krokusowa i Rumiankowa, w ramach przebudowy których należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 2339 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni ze szlaki wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 2175 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 4235 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 3781 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2995 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2995 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2912 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2912 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1010 m2• Wykonanie rowu odparowującego – 458 mb• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6B SWZUWAGA – zgodnie z projektem korytowanie należy wykonać dwuetapowo. Pierwszy etap to korytowanie do głębokości około 20 cm z odkopaniem materiału użytkowego w postaci gruzu, kruszyw łamanych, szlaki i przewiezienie zebranego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego (zebrany materiał należy do Zamawiającego). Drugi etap to korytowanie do projektowanej rzędnej oraz szerokości.Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości zmniejszenia warstw nawierzchni bitumicznych poniżej określonych w projektach na wartości 3 cm oraz dla warstwy ścieralnej 3 cm. Łączna grubość warstwy masy bitumicznej to minimum 6 cm, może ona być zwiększona o 10%W związku z faktem, że wiele indywidualnych zjazdów lokalizowanych jest również na działki niezabudowane, lokalizacja zjazdów będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. W przypadku działek zabudowanych lokalizacja zjazdu ustalana będzie indywidualnie z właścicielami posesji.Część 3, tj. przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Łubianka i Pigża w tym 9 odcinków do których należą:a) Ulice Podwojskiego, Szałwiowa i Lawendowa, w ramach prac przewidziano do realizacji II etapy. W ramach etapu I wykonane zostanie ulica Podwojskiego o szerokości 4 metry oraz poboczu 2x0,75 metra, w tym:• Wykonanie robót ziemnych – min. 2341 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 2057 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 3039 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 2836 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2584 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2584 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2521 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2521 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 537 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 555 mb• Wykonanie przepustów drogowych o śr. 40 cm – 250 mb• Wykonanie ścianek czołowych o śr. 40 cm – 42 szt.• Wykonanie palisady drewnianej (kołek śr. 6 cm, L=100 cm, 12 szt.) – 28 kompletów• Montaż krawężnika 15x30x100 cm – 15 mb• Montaż krawężnika 15x22x100 cm – 21 mb• Obrzeże 8x30x100 cm – 9 mb• Kostka betonowa grubości 8 cm „2T” – 32 m2• Kostka betonowa grubości 8 cm „cegiełka” – 8 m2• Wykonanie oznakowania drogowego i progu zwalniającego– zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuW ramach wykonania drugiego etapu wykonane zostaną ulice Podwojskiego, Szałwiowa i Lawendowa o szerokości 4 metry oraz poboczu 2x0,75 metra, w tym:• Wykonanie robót ziemnych – min. 3072 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 2125 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 5046 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 4872 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 4437 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 4437 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 4346 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 4346 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1051 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 425 mb• Montaż krawężnika 15x30x100 cm – 20 mb• Montaż krawężnika 15x22x100 cm – 4 mb• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowa grubości 8 cm – 48 m2• Montaż lampy hybrydowo – solarnej – 1 szt.• Wykonanie oznakowania drogowego i progu zwalniającego– zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6C SWZb) Ulice Dębowa i Jesionowa, w ramach przebudowy których należy wykonać drogę o szerokości 4 metry oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 1337 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 1554 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1980 m2• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm 5,0MPa grub. 15 cm – min. 1980 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 1980 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 608 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 270 mb• Wykonanie przepustów drogowych o śr. 50 cm – 44 mb• Wykonanie ścianek czołowych o śr. 50 cm – 16 szt.• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 50 cm – 240 m2• Ułożenie geowłókniny PP – 109 m2• Ułożenie płyt ażurowych – 109 m2• Ułożenie kostki betonowej 21x21x8 cm przepuszczalnej – 1980 m2• Ustawienie opornika 12x25x100 cm – 1045 mb• Wykonanie oznakowania drogowego pionowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6C SWZc) Ulica Łubinowa, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 430 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 100 m3• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1165 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 1165 m2• Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej – min. 860 m2• Ustawienie opornika betonowego – 470 mb• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 305 m2• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6C SWZd) Ulica Bp. Okoniewskiego, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 300 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 85 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1060 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 965 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 726 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 726 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 710 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 710 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 255 m2• Odtworzenie i wyprofilowanie rowów – 161 mb• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6C SWZe) Ulica Widokowa, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 717 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 998 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1612 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 1552 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1178 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1178 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1146 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1146 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 360 m2• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6C SWZ[...] Dalsze informacje w Rozdziale 5 SWZ.Cześć 4, tj. przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bierzgłowo, Dębiny, Łubianka, Pigża i Zamek Bierzgłowski, w tym 6 odcinków do których należą:a) Ulica Jasna w Bierzgłowie, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 565 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 950 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1667 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 1407 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1234 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1234 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1207 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1207 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 460 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 35 mb• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6D SWZb) Ulice Aleja Jana Pawła II oraz Wiejska, w ramach przebudowy których należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra (z poszerzeniem do 5 metrów przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką) oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 830 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 80 m3• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 2805 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 2540 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1970 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1970 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1925 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1925 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 615 m2• Wykonanie / odmulenie rowu na długości 175 mb• Wykonanie oznakowania drogowego i progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6D SWZc) Ulica Sportowa, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 461 m3;• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1240 m2;• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 1107 m2;• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 798 m2;• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11W 50/70 o min. grubości 3 cm – 798 m2;• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 775 m2;• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 775 m2;• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 230 m2;• Położenie nawierzchni z kostki – 20 m2;• Wykonanie oznakowania drogowego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6D SWZd) Ulica Magnoliowa, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 625 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni ze szlaki wraz z wywozem do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 135 m3• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 1945 m2• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 o grubości 15 cm – min. 1856 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 1770 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1360 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1360 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1327 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1327 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 440 m2• Wykonanie rowu odwadniającego – 230 mb• Wykonanie oznakowania drogowego i progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6D SWZe) Ulica Bolesława Śmiałego w Zamku Bierzgłowskim, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 1813 m3• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 2256 m2• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 o grubości 15 cm – min. 2135 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 2014 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 1650 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 1650 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1605 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1605 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 590 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 583 mb• Wykonanie przepustów drogowych o śr. 40 cm – 31 mb• Wykonanie ścianek czołowych o śr. 40 cm – 8 szt.• Wykonanie palisady drewnianej (kołek śr. 6 cm, L=100 cm, 12 szt.) – 9 kompletów• Wykonanie oznakowania drogowego pionowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6D SWZf) Ulica Letniej w miejscowości Dębiny, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 1265 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 1657 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 2336 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 2085 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2002 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2002 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 1946 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 1946 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 671 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 476 mb• Wykonanie oznakowania drogowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6D SWZUWAGA – zgodnie z projektem korytowanie należy wykonać dwuetapowo. Pierwszy etap to korytowanie do głębokości około 20 cm z odkopaniem materiału użytkowego w postaci gruzu, kruszyw łamanych, szlaki i przewiezienie zebranego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego (zebrany materiał należy do Zamawiającego). Drugi etap to korytowanie do projektowanej rzędnej oraz szerokości.Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości zmniejszenia warstw nawierzchni bitumicznych poniżej określonych w projektach na wartości 3 cm oraz dla warstwy ścieralnej 3 cm. Łączna grubość warstwy masy bitumicznej to minimum 6 cm, może ona być zwiększona o 10%W związku z faktem, że wiele indywidualnych zjazdów lokalizowanych jest również na działki niezabudowane, lokalizacja zjazdów będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. W przypadku działek zabudowanych lokalizacja zjazdu ustalana będzie indywidualnie z właścicielami posesji.Cześć 5, tj. przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Warszewice i Zamek Bierzgłowski, w tym 3 odcinki do których należą:a) Ulica Wojska Polskiego w Zamku Bierzgłowskim, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 do 5 metrów oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 3669 m3• Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni – 27 sztuk• Wykonanie karczowania krzaków i podszycia – 200 m;• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 5201 m2• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 o grubości 15 cm – min. 4922 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 4643 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 4807 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 4807 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 4690 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 4690 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1296 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 616 mb• Wykonanie pobocza z kamienia polnego – 40 m2• Wykonanie oznakowania drogowego pionowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6E SWZb) Ulica Mickiewicza w Zamku Bierzgłowskim, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 do 5 metrów oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 4037 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 3469 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm – min. 5376 m2• Wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 o grubości 15 cm – min. 5282 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 20 cm – min. 5190 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 3965 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 3965 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 3872 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 3872 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 1215 m2• Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi skarp rowów – 493 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 821• Wykonanie warstwy wzmacniającej grunt z geowłókniny – 2140 m2• Wykonanie przepustów drogowych o śr. 60 cm – 14 mb• Wykonanie ścianek czołowych o śr. 40 cm – 8 szt.• Wykonanie palisady drewnianej (kołek śr. 6 cm, L=100 cm, 12 szt.) – 22 kompletów• Wykonanie oznakowania drogowego pionowego oraz progu zwalniającego – zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6E SWZc) Ulica Zawiszanka w miejscowości Warszewice, w ramach przebudowy której należy wykonać drogę o szerokości 3,5 metra oraz pobocza o szerokości 2x0,75 metra, w tym następujące prace:• Wykonanie robót ziemnych – min. 1069 m3• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora – min. 2126 m2• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm – min. 3536 m2• Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o grubości 25 cm – min. 3157 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8 kg/m2 – min. 2561 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC16W 50/70 o min. grubości 3 cm – 2561 m2• Wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5 kg/m2 – min. 2490 m2• Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 o min. grubości 3 cm – 2490 m2• Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – min. 915 m2• Wykonanie rowów odparowujących – 477 mb• Wykonanie pobocza wzmocnionego z kamienia polnego – 26 m2• Wykonanie oznakowania drogowego– zgodnie z zapisami stałej organizacji ruchuSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym: projekcie budowlanym, planie zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, przekrojach oraz SST - Załącznik nr 6E SWZUWAGA – zgodnie z projektem korytowanie należy wykonać dwuetapowo. Pierwszy etap to korytowanie do głębokości około 20 cm z odkopaniem materiału użytkowego w postaci gruzu, kruszyw łamanych, szlaki i przewiezienie zebranego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego (zebrany materiał należy do Zamawiającego). Drugi etap to korytowanie do projektowanej rzędnej oraz szerokości.Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości zmniejszenia warstw nawierzchni bitumicznych poniżej określonych w projektach na wartości 3 cm oraz dla warstwy ścieralnej 3 cm. Łączna grubość warstwy masy bitumicznej to minimum 6 cm, może ona być zwiększona o 10%W związku z faktem, że wiele indywidualnych zjazdów lokalizowanych jest również na działki niezabudowane, lokalizacja zjazdów będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. W przypadku działek zabudowanych lokalizacja zjazdu ustalana będzie indywidualnie z właścicielami posesji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:1) dla części 1 postępowania:30 000,00 zł(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)2) dla części 2 postępowania:30 000,00 zł(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)3) dla części 3 postępowania:30 000,00 zł(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)4) dla części 4 postępowania:30 000,00 zł(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)5) dla części 5 postępowania:30 000,00 zł(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)2. W przypadku gdy Wykonawca zamierza złożyć ofertę dla kilku z części postępowania należy odpowiednie kwoty dla danych części zsumować.3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z następujących form:1) w pieniądzu, na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział Lubianka22 9511 0000 2003 0021 4902 0006z podaniem tytułu przelewu:„Wadium ZP.271.21.2022 dla części … (należy wpisać numery części postępowania dla których Wykonawca składa ofertę)”2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za datę jego wniesienia uważa się datę jego uznania na koncie bankowym Zamawiającego. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wskazanej w Rozdziale 21 ust. 2 SWZ.5. Wadium bez względu na formę w jakiej zostało wniesione, musi obejmować cały okres związania ofertą, który został wskazany w Rozdziale 19 ust. 1 SWZ.6. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;2) gwarancji lub poręczenia – Wykonawca złożył wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.7. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ustawy Pzp.8. Okoliczności oraz zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania lub zabezpieczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach