Przetargi.pl
„Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż zakupionych tablic w rezerwacie przyrody Łuniewo - II postępowanie”

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje ogłasza przetarg

 • Adres: 72-500 Międzyzdroje, ul. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 280 057 , fax. 913 280 057
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje
  ul. Niepodległości 35
  72-500 Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 280 057, fax. 913 280 057
  REGON: 81053921000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyzdroje.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż zakupionych tablic w rezerwacie przyrody Łuniewo - II postępowanie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne polegające na budowie drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż zakupionych tablic w rezerwacie przyrody Łuniewo wg załączonej dokumentacji. Zakres robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmuje: wybudowanie drewnianej wieży widokowej przeznaczonej do celów edukacyjnych wraz z elementami małej architektury na działce nr 54/7, obręb 0013 Warnowo, gmina Wolin, obszar wiejski. W ramach zadania należy również: a) wyczyścić powierzchniowo istniejącą bramę wejściową na ścieżkę spacerowo-dydaktyczną „Łuniewo” pn: „Ścieżka spacerowo-dydaktyczna Łuniewo”, a następnie dokonać jej impregnacji, szczegółowe dane znajdują się w – Załączniku nr 10, b) wykonanie i montaż drogowskazów pn.: ,,Kierunek zwiedzania’’ (8 sztuk), szczegółowe dane znajdują się w – Załączniku nr 10, c) dokonanie montażu tablic (10 sztuk), które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy. Lokalizację niniejszych 10 tablic określono na mapie stanowiącej Załącznik nr 10.8 do SIWZ, d) dokonać demontażu istniejących drogowskazów pn.: „Kierunek zwiedzania” (8 sztuk), a następnie zutylizować zgodnie z zapisami znajdującymi się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: „STWiORB”), d) dokonać demontażu istniejących tablic edukacyjnych (19 sztuk) znajdujących się na trasie ścieżki spacerowo-dydaktycznej „Łuniewo”, a następnie zutylizować zgodnie z zapisami znajdującymi się w STWiORB. Lokalizację niniejszych 19 tablic edukacyjnych określono na mapie stanowiącej Załącznik nr 10.7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Nadleśnictwa Międzyzdroje 81 2030 0045 1110 0000 0055 6300 z dopiskiem „wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż zakupionych tablic w rezerwacie przyrody Łuniewo - II postępowanie”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.4 SIWZ przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy PZP oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.14 SIWZ (art. 46 ust. 4a PZP). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 12.9. SIWZ (art. 46 ust. 1 PZP), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach